Меню сайту

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать

В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізація іноземної валюти, здавання в операційну оренду майна тощо. Безпосередньо саме виробнича діяльність є основною в складі операційної діяльності і виражає основну мету підприємства - випуск такої продукції, яка буде реалізована і принесе прибуток. Слід відмітити, що на сьогоднішній день кожне підприємство намагається отримати якомога вищий рівень прибутку, який залежить від обсягу виробництва, ціни продукції, обсягу реалізації, а також від витрат на виробництво або собівартості продукції.

Витрати підприємства є одним із найважливіших і одним із трудомістких об’єктів обліку, контролю, аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. Отже, тема витрат є актуальною для будь-якого підприємства, яке здійснює виробництво продукції (робіт, послуг).

В умовах розвитку сучасної ринкової економіки та обмеженості ресурсів нашої планети одним з найактуальніших питань постає питання забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами (сировиною, паливом тощо) та їх ефективного використання для отримання максимальної матеріаловіддачі та економічного ефекту від кожної одиниці цих матеріалів. Так як конкуренція на ринку є дуже жорсткою, ефективно проведений аналіз та правильно визначена стратегія мають неабияке значення для зростання та процвітання будь-якого підприємства.

Організація та методологія обліку, аналізу і контролю витрат знайшли висвітлення у працях українських учених: Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Бутка А.Д., Валуєва Б.І., Вериги Ю.А., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Завгороднього В.П., Єфіменка В.І., Кужельного М.В., Кузьмінського А.М., Ластовецького В.Є., Линника В.Г., Митрофанова Г.В., Мниха Є.В., Нападовської Л.В., Пушкаря М.С, Осадчого Ю.І. Сопка В.В., Шкарабана С.І., Шевчука В.О. та ін.

Метою даного курсового проекту є удосконалення теоретичних і методологічних положень та практичних рекомендацій з обліку та контролю витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства СГПП «Рать».

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:

· вивчити основні поняття і терміни управлінського обліку;

· розробити систему інформаційну основу прийняття управлінських рішень;

· описати особливості відображення управлінського обліку в зарубіжних країнах;

· дослідити облік витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (на СГПП «Рать»);

· проаналізувати аналіз виробничих і невиробничих витрат;

· розробити систему х бюджетування доходів, витрат і фінансових результатів підприємства та контроль за їх виконанням.

Методи дослідження, які застосовуються вданій роботі, ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання. Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених із обліку, аналізу і контролю витрат, законодавчі і нормативні акти України, які регламентують методологію обліку і контролю витрат. У процесі дослідження використовувалися офіційні дані Держкомстату України і фінансова звітність СГПП «Рать» і, матеріали періодичних видань. При дослідженні теоретичних аспектів обліку витрат застосовувалися методи індукції і дедукції; методи теоретичного узагальнення і порівняння для розкриття сутності і змісту витрат як економічної категорії для визначення загальних тенденцій розвитку обліку і контролю витрат.

  Подібні статті по економіці

  Формування та використання виробничої потужності підприємства
  В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

  Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
  Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

  Адам Сміт як економіст
  Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.