Меню сайту

Форми та системи оплати праці

Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в наш час є питання оплати праці та її вдосконалення, що обумовлюється потребою реорганізації управління витратами на підприємстві.

останні новини футболу

Основою існування людини є праця, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження й само актуалізації, тому вона повинна бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну винагороду.

В умовах докорінної зміни системи суспільних відносин найбільш суттєві перетворення відбуваються в соціально трудовій сфері, викликаючи закономірне, в таких випадках, протистояння основних суб’єктів цих відносин. Напевне, саме тому ні одна із сфер економічного життя нашої держави не піддається такій жорсткій критиці, як соціально трудові відносини. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, професійно кваліфікаційної підготовки, утримання сім’ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо. Важливість цієї проблеми зумовлює актуальність дослідження теми.

Метою курсової роботи є обґрунтування і розробка теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій по удосконаленню оплати праці на підприємствах в умовах ринку у напрямку підвищення економічної ефективності їх функціонування на сучасному етапі економічного розвитку.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:

‒ визначити суть заробітної плати та її функції;

‒ охарактеризувати сучасні форми та системи заробітної плати;

‒ обґрунтувати доцільність державного та договірного механізму регулювання оплати праці;

‒ охарактеризувати нормативно-правову базу системи оплати праці;

‒ проаналізувати на основі розрахунку економічних показників економічний стан підприємства;

‒ провести аналіз персоналу підприємства;

‒ висвітлити особливості заробітної плати на підприємстві ТОВ «Львівська фабрика одягу» «Львів`вянка»;

‒ провести діагностику ефективності застосування діючих форм та систем оплати праці на підприємстві;

‒ дослідити форми та системи оплати праці на наявність недоліків;

‒ запропонувати напрямки вдосконалення оплати праці.

Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні основи дослідження форм і систем оплати праці та її вдосконалення.

Предметом дослідження є механізм організації оплати праці.

Під час проведення дослідження першого розділу курсової роботи використовувалися загальнонаукові методи: порівняння (заставлено різні позиції визначення поняття «заробітна плата»), аналізу та синтезу (зокрема, нормативно-правового регулювання форм та систем оплати праці), узагальнення (зокрема, поняття оплати праці в працях різних вчених), формалізації (зокрема, проведення розрахунків показників господарської діяльності підприємства), а також методи пояснення (зокрема, поняття заробітна плата) і класифікації (зокрема, форм та систем оплати праці). У другому розділу курсової роботи застосовувалися методи порівняння (зокрема показників 2010 та 2008 р.р. діяльності підприємства), пояснення (зокрема принципів оплати праці на підприємстві), аналізу та синтезу (зокрема форм та систем оплати праці). У третьому розділі проводиться теоретичне дослідження пов’язане з вдосконаленням форм та систем оплати праці на підприємстві. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

  Подібні статті по економіці

  Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
  Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

  Фінансова стійкість підприємства
  З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

  Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
  Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.