Меню сайту

Загальна характеристика об’єкта дослідження

В умовах формування та розвитку ринкових відносин важливим центром господарської діяльності є сільське господарство, яке є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі “з’єднуються” трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою задоволення потреб суспільства.

Сільськогосподарське приватне підприємство “Рать” створене 23 лютого 2000 року, з метою задоволення потреб підприємств, установ, організацій та населення у товарах та послугах з високими споживчими якостями та технічним рівнем.

Господарство також взяло під свою опіку навколишню територію і, розвиваючи сільськогосподарське виробництво, водночас вкладає чималі кошти в благоустрій сіл: прокладання газопроводів, водогону, будівництво та ремонт соціальних закладів, храмів, доріг, реконструкцію виробничих приміщень. Економічно сильне приватне підприємство стало надійною опорою для мешканців не тільки Ратнова та Гіркої Полонки, а й Оздова, Лаврова, Вікторян та Коршева.

У колективі СГПП нині працює понад 200 осіб. Це злагоджений колектив спеціалістів, які добре знають, що від внеску кожного залежить кінцевий результат. На підприємстві існує чітко визначена структура управління.

Нині СГПП «Рать» - одне з найбільших у Луцькому районі. За впровадженням новацій воно постійно випереджає на крок своїх конкурентів. Агроформування здійснило технічне переоснащення галузей виробництва, має в обробітку 3800 гектарів сільськогосподарських угідь, утримує понад 2 тисячі голів великої рогатої худоби.

СГПП “Рать” керується у своїй роботі законодавством України, Статутом та рішеннями Засновника.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банках ,печатки, штампи та бланки з своїм найменуванням, власний торговий знак та інші реквізити. Майно становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

На СГПП «Рать» існує чітко визначена організаційна структура (Додаток А ). Організацію справами підприємства здійснює директор, далі за ієрархією посад визначені начальники фінансового і планово-економічного відділів та інші працівники підрозділів, дільниць.

Директор підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Начальник планово-економічного відділу розробляє проекти перспективних і поточних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-плани) підприємства, а також складає планові техніко-економічні нормативи матеріальних і трудових витрат, проекти оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифи на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозиції та з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку.

До складу облікового апарату підприємства входить 5 бухгалтерів, які займають відповідні посади та мають окремі обов’язки (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура бухгалтерської служби на СГПП «Рать»

Бухгалтерський відділ очолює головний бухгалтер СГПП «Рать», який відповідає за дотримання загальних методологічних принципів обліку, забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх фактів господарського життя підприємства, надання оперативної інформації, складання спільно з іншими службами економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішньо - господарських резервів, а також контролює дотримання чинного законодавства і внутрішніх розпоряджень з питань обліку.

Касир веде облік грошових коштів в касі, оформляє авансові звіти, а також є матеріально-відповідальною особою за зберігання готівки.

Бухгалтери по рослинництві та тваринництві ведуть синтетичний та аналітичний облік біологічних активів, заповнюють первинні та зведені документи, а також контролюють відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх фактів господарського життя підприємства.

Обліком реалізації продукції займаються бухгалтер по сільськогосподарській продукції, який здійснює ведення аналітичного і синтетичного обліку сировини, матеріалів, готової продукції, товарів, наданих послуг та виконаних робіт, проводить звірку з матеріально-відповідальними особами по залишках матеріалів і продукції, виписує податкові накладні і реєструє їх в журналах по розходу і приходу.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.