Меню сайту

Державний бюджет. Дефіцит бюджету

ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної держави є фінансова стабілізація, яка неможлива без корінної перебудови державних фінансів у цілому, а також державного бюджету як їх центральної ланки. Тому слід погодитись, що тема “Державний бюджет ” досить актуальна в наш час.

При вивченні даного питання значну увагу слід приділити розумінню суті державного бюджету та його значенню для проведення державою своєї економічної політики, бо саме бюджет являється інструментом бюджетної політики держави. Не меншої уваги потребує і розгляд проблеми бюджетного дефіциту. Потрібно визначити методи подолання бюджетного дефіциту, виходячи з чинників, які призводять до нього. Бюджетний дефіцит - негативне явище, яке впливає на економічне зростання. Він повинен бути ліквідований і тим самим гарантувати те, щоб державний бюджет слугував розвитку економіки.

Всі ці питання та проблеми досліджуються в даній курсовій роботі, яка складається з вступу, трьох розділів, які в свою чергу діляться на підрозділи (Розділ 2, Розділ 3), висновку та списку використаної літератури.

Розділи становлять основу роботи. Заголовки розділів несуть в собі інформацію, що визначає зміст кожного з них. Отже, в даній курсовій роботі досліджується одне з найважливіших економічних питань. Дана тема заслуговує глибокого опрацювання.

Актуальність теми

.

Бюджетний дефіцит є важливим інструментом державної фінансової політики, який впливає на економічне та соціальне становище країни. При цьому кожна країна має певні особливості, які потрібно враховувати в ході використання такого важеля, як бюджетний дефіцит. Невиражена соціально-економічна політика, спад виробництва, занепад підприємств на Україні є глибинними причинами бюджетного дефіциту країни. Отже, питання удосконалення підходів до фінансування бюджетного дефіциту в Україні особливо актуальні.

Метою

роботи є аналіз показників держбюджету України, дослідження зазначеної проблеми, розробка основних напрямків її подолання.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:

1. визначити суть держбюджету;

2. значення держбюджету;

. дослідити виникнення доходів і видатків держбюджету;

. на основі проведених досліджень зробити певні висновки;

Об'єктом

дослідження є відносини, що складаються при виконанні Державного бюджету України за видатками країни.

Предметом

дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють відносини, які виникають в процесі виконання Державного бюджету України за видатками.

Методологічну основу

дослідження складають сучасні методи наукового пізнання, закони і принципи матеріалістичної діалектики з системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних внаслідок цього висновків, формальної логіки, об’єктивно існуючі закономірності суспільно-економічного розвитку. В процесі дослідження застосовувалися метод системного аналізу, порівняльно-правовий, соціологічний, статистичний та історичний методи. Комплексне використання загальнонаукових та юридично-галузевих наукових методів надало можливість здійснити повне та об’єктивне дослідження предмету та об’єкту виконаної роботи.

  Подібні статті по економіці

  Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
  інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

  Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
  В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

  Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
  Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.