Меню сайту

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг

Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Матеріальні витрати - це елемент собівартості, який складається з витрат на матеріали, паливо, електроенергію та інші, що використовуються в процесі виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

Враховуючи те, що матеріальні витрати (виробничі запаси, комплектуючі, електроенергія і т.ін.) займають значну питому вагу в структурі собівартисті продукції та витрат підприємств в цілому, питання правильного обліку і контролю матеріальних витрат на підприємстві є надзви-чайно актуальними. У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, до складу елемента “Матеріальні витрати” включається вартість витрачених у вироництві:

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії; - будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

Кориспонденція рахунків з обліку матеріальних витрат (табл. 2.2 ).

Таблиця 2.2

Облік матеріальних витрат на СГПП «Рать»

№ з/п

Зміст господарських операцій

Проводка

Сума

Дебет

Кредит

1

Відпущені зі складу матеріали механічного цеху для виробництва продукції на виконання замовлень

231

201

534000

2

Відпущено зі складу запасні частини ремонтному цеху для здійснення ремонту обладнання

232

201

635000

3

Відпущені зі складу мастильні матеріали на утримання і поточний ремонт обладнання складському цеху

91

203

154000

4

Відпущені зі складу запасні частини ремонтному цеху для здійснення ремонту обладнання в цехах

93

806

100000

5

Спожито електроенергію, воду, газ на загально виробничі потреби складському цеху

91

803

1745,00

6

Спожито електроенергію, воду, газ ремонтного цеху для потреб збуту

92

803

12000

7

Відпущено зі складу матеріали на утримання поточного ремонту будівель житлово комунального господарства

94

201

8000,00

8

Списано витрати на електроенергію на освітлення будинку офісу

92

803

12000,00

9

Відпущено зі складу запасні частини ремонтному цеху для поточного ремонту власного обладнання

91

803

23000

РАЗОМ

х

х

На підприємстві СГПП «Рать» за дебетом рахунку 23 відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції виконаних робіт і послуг (у дебет рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут").

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.