Меню сайту

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Вихідні дані для курсового проекту

Виконання курсового проекту

. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Рекомендована література

Вихідні дані для курсового проекту

Таблиця α

Загальні характеристики

Показники

Значення за варіантом

Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):

Виріб №1 (вказується номер та код виробу)

C

Виріб №2 (вказується номер та код виробу)

E

Новий виріб (№3) (вказується номер та код виробу)

I

Режим роботи підприємства, змін/добу:

1

Тривалість зміни, годин

8,2

Кількість вихідних днів у році, дні

104

Кількість святкових днів у році, дні

10

Планові невиходи на роботу робітників з причин:

основні (чергові) відпустки, днів

15

хвороби та декретні відпустки, днів

9

виконання державних обов'язків, днів

1

навчальна відпустка, днів

9

Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті, коеф.

0,02827

Структура основних засобів за первинною вартістю для БАЗОВОГО року (% від загальної первинної вартості основних засобів):

Будівлі і споруди

0,41

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

0,05

Робочі машини та устаткування:

0,43

Вимірювальні прилади

0,04

Обчислювальна техніка

0,02

Транспортні засоби та передавальні пристрої

0,05

Середній економічний термін служби, роки:

Будівлі і споруди

55

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

12

Робочі машини та устаткування:

7

Вимірювальні прилади

6

Обчислювальна техніка

5

Транспортні засоби та передавальні пристрої

6

Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів (% від балансової вартості),%

7%

Тарифні коефіцієнти для розрядів:

Кваліфікаційний розряд робіт

Тарифний коефіцієнт

1

2,2

2

2,4

3

2,64

4

2,97

5

3,41

6

3,96

Тарифна ставка для 1-го тарифного розряду, грн./год.

10

Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками, од. устаткування / доп. робітника

6

Обсяг кредитних ресурсів -% від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування

60%

Процентна ставка за кредитом,%

20%

Перевищення ціни виробу над операційними витратами,% до операційних витрат

125%

Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:

Сировина, основні матеріали та комплектуючі

18

Допоміжні матеріали

25

Готова продукція на складі

7

Дебіторська заборгованість

15

Тривалість технологічного циклу, дні

14

Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві

0,85

Таблиця β. Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

Матеріали та комплектуючі

Норма витрат на виріб, од.

Ціна за одиницю без ПДВ (за варіантом), грн.

Номер виробу

№1

№2

№3

Код виробу

C

E

I

Сировина і матеріали:

1

М 1

2

1

23

2

М 2

2

83

3

М 3

2

110

4

М 4

1

2

80

Комплектуючі вироби:

1

К 1

1

2

250

2

К 2

2

320

3

К 3

2

2

2

250

Таблиця γ. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

Номер виробу

Код виробу

Річна програма виробництва у базовому році для БАЗОВИХ виробів №1 та №2, шт.

Річна програма виробництва у плановому році базових виробів №1 та №2,% до базового періоду

Річна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ (№3),шт.

Нормативна трудомісткість виробу, н-год.

Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

Норма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітника

Середня ціна одиниці устаткування, тис. грн.

Середній розряд робіт

Основні робітники

Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування

№1

C

12500

92%

11500

19

1,03

0,5

185

3,3

5,3

№2

E

16500

85%

14025

16

1,01

0,5

195

3,7

5,5

№3

I

10500

79%

8000

20

1,05

0,5

200

3,4

5,3

Виконання курсового проекту

Таблиця 1. Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва

Номер / код виробу

Базова річна програма виробництва, шт./рік

Річна програма у плановому періоді, % до базового періоду

Планова річна програма виробництва, шт./рік

Нормативна трудомісткість виробу, н-год./ виріб

Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

Трудомісткість базової річної програми виробу, тис. н-год./рік

Трудомісткість планової річної програми виробу, тис. н-год./рік

Нормативна

Фактична

Нормативна

Фактична

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наявні вироби:

№1 / C

12500

0,92

11500

19

1,03

237,5

230,58

218,5

212,14

№2 / E

16500

0,85

14025

16

1,01

264

261,39

224,4

222,18

Новий виріб:

№3 (Новий) / I

8000

20

1,05

160

152,38

Разом

501,5

491,97

602,9

586,7

  Подібні статті по економіці

  Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
  Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

  Дослідження стохастичних зв’язків
  Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

  Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
  В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.