Меню сайту

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Вихідні дані для курсового проекту

Виконання курсового проекту

. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Рекомендована література

Вихідні дані для курсового проекту

Таблиця α

Загальні характеристики

Показники

Значення за варіантом

Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):

Виріб №1 (вказується номер та код виробу)

C

Виріб №2 (вказується номер та код виробу)

E

Новий виріб (№3) (вказується номер та код виробу)

I

Режим роботи підприємства, змін/добу:

1

Тривалість зміни, годин

8,2

Кількість вихідних днів у році, дні

104

Кількість святкових днів у році, дні

10

Планові невиходи на роботу робітників з причин:

основні (чергові) відпустки, днів

15

хвороби та декретні відпустки, днів

9

виконання державних обов'язків, днів

1

навчальна відпустка, днів

9

Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті, коеф.

0,02827

Структура основних засобів за первинною вартістю для БАЗОВОГО року (% від загальної первинної вартості основних засобів):

Будівлі і споруди

0,41

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

0,05

Робочі машини та устаткування:

0,43

Вимірювальні прилади

0,04

Обчислювальна техніка

0,02

Транспортні засоби та передавальні пристрої

0,05

Середній економічний термін служби, роки:

Будівлі і споруди

55

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

12

Робочі машини та устаткування:

7

Вимірювальні прилади

6

Обчислювальна техніка

5

Транспортні засоби та передавальні пристрої

6

Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів (% від балансової вартості),%

7%

Тарифні коефіцієнти для розрядів:

Кваліфікаційний розряд робіт

Тарифний коефіцієнт

1

2,2

2

2,4

3

2,64

4

2,97

5

3,41

6

3,96

Тарифна ставка для 1-го тарифного розряду, грн./год.

10

Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками, од. устаткування / доп. робітника

6

Обсяг кредитних ресурсів -% від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування

60%

Процентна ставка за кредитом,%

20%

Перевищення ціни виробу над операційними витратами,% до операційних витрат

125%

Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:

Сировина, основні матеріали та комплектуючі

18

Допоміжні матеріали

25

Готова продукція на складі

7

Дебіторська заборгованість

15

Тривалість технологічного циклу, дні

14

Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві

0,85

Таблиця β. Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

Матеріали та комплектуючі

Норма витрат на виріб, од.

Ціна за одиницю без ПДВ (за варіантом), грн.

Номер виробу

№1

№2

№3

Код виробу

C

E

I

Сировина і матеріали:

1

М 1

2

1

23

2

М 2

2

83

3

М 3

2

110

4

М 4

1

2

80

Комплектуючі вироби:

1

К 1

1

2

250

2

К 2

2

320

3

К 3

2

2

2

250

Таблиця γ. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

Номер виробу

Код виробу

Річна програма виробництва у базовому році для БАЗОВИХ виробів №1 та №2, шт.

Річна програма виробництва у плановому році базових виробів №1 та №2,% до базового періоду

Річна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ (№3),шт.

Нормативна трудомісткість виробу, н-год.

Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

Норма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітника

Середня ціна одиниці устаткування, тис. грн.

Середній розряд робіт

Основні робітники

Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування

№1

C

12500

92%

11500

19

1,03

0,5

185

3,3

5,3

№2

E

16500

85%

14025

16

1,01

0,5

195

3,7

5,5

№3

I

10500

79%

8000

20

1,05

0,5

200

3,4

5,3

Виконання курсового проекту

Таблиця 1. Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва

Номер / код виробу

Базова річна програма виробництва, шт./рік

Річна програма у плановому періоді, % до базового періоду

Планова річна програма виробництва, шт./рік

Нормативна трудомісткість виробу, н-год./ виріб

Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

Трудомісткість базової річної програми виробу, тис. н-год./рік

Трудомісткість планової річної програми виробу, тис. н-год./рік

Нормативна

Фактична

Нормативна

Фактична

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наявні вироби:

№1 / C

12500

0,92

11500

19

1,03

237,5

230,58

218,5

212,14

№2 / E

16500

0,85

14025

16

1,01

264

261,39

224,4

222,18

Новий виріб:

№3 (Новий) / I

8000

20

1,05

160

152,38

Разом

501,5

491,97

602,9

586,7

  Подібні статті по економіці

  Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
  Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

  Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
  Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

  Інфляційні процеси в економіці України
  Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.