Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок умовних показників:

QI = ЧР1*Д0*Т0*ППгод0;

QII = ЧР1*Д1*Т0*ППгод0;

QIII = ЧР1*Д1*Т1*ППгод0

де QI, QII та QIII - перший, другий та третій умовні показники (завжди на один менше ніж факторів, що включені у факторну модель);

ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік, дні;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік, дні;

Т0 - середня тривалість робочого дня за попередній рік, год;

Т1 - середня тривалість робочого дня за звітний рік, год;

ППгод0 - середньогодинна продуктивність праці одного робітника за попередній рік, тис.грн./люд-год.

I 2010 = 548*209*8*0,62 = 568078,72I 2011 = 647*204*8*0,63 = 665219,52II 2010 = 548*204*8*0,62 = 554488,32II 2011 = 647*201*8*0,63 = 655436,88III2010 = 548*204*8*0,62 = 554488,32III2011 = 647*201*8*063 = 655436,88

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQЧР = QI - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ΔQЧР2010 = 568078,72 - 539052,8 = 29025,92

ΔQЧР2011 = 665219,52 - 563431,68 = 101787,84

- визначення впливу зміни середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQД = QII - QI ,

ΔQД2010 = 554488,32- 568078,72 = -13590,4

ΔQД2011 = 655436,88 - 665219,52 = -9782,64

- визначення впливу зміни середньої тривалості робочого дня на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQТ = QIII - QII ,

ΔQТ 2010 = 554488,32 - 554488,32 = 0

ΔQТ 2011 = 655436,88- 655436,88 = 0

- визначення впливу зміни середньогодинної продуктивності праці одного робітника на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQППгод. = Q1 - QIII ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQППгод. 2010 = 563431,68- 554488,32 = 8943,36

ΔQППгод. 2011 = 769878,24 - 655436,88 = 114441,36

3. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQчр ± ΔQд ± ΔQт ± ΔQППгод.

±ΔQ = Q1 - Q0

± ΔQ2010 = 29025,92 - 13590,4+ 0 + 8943,36 = 24378,88

± ΔQ2011 = 101787,84 -9782,64+ 0 + 114441,36 =206446,56

±ΔQ = 206446,56 - 24378,88=182067,68

Факторна модель 4. Вплив на обсяг випуску продукції середньої вартості основних фондів та фондовіддачі.

= ОФ * ФВ ,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

ФВ - фондовіддача, грн./грн.

2009 = 14952*30,54 = 456634,08 тис.грн.2010 = 14600,5*39,35= 574529,68 тис.грн.2011 = 16811*46,33 = 778853,63 тис.грн.

Для розрахунку використовуємо метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = ОФ1 * ФВ0 ,

де ОФ1 - середня вартість основних виробничих фондів звітного року, тис.грн;

ФВ0 - фондовіддача за попередній рік, грн./грн.

ск 2010 = 14600,5*30,54 = 445899,27ск 2011 = 16811*39,35 = 661512,85

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньої вартісті основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQОФ = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ΔQОФ2010 = 445899,27- 456634,08 = -10734,81

ΔQОФ2011 = 661512,85 - 574529,68 = 86983,17

- визначення впливу зміни фондовіддачі на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQФВ = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQФВ2010 = 574529,68 - 445899,27= 128630,41

ΔQФВ2011 =778853,63 - 661512,85 = 117340,78

3. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQОФ ± ΔQФВ

±ΔQ = Q1 - Q0 .

± ΔQ2010 = -10734,81+128630,41= 117895,6

± ΔQ2011 = 86983,17+117340,78 = 204323,95

±ΔQ = 39423,6 - 11609,4 = 27814,2

Факторна модель 5. Вплив на обсяг випуску продукції середньої вартості активної частини основних фондів та фондовіддачі.

=ОФ*ПВакт.*ФВакт.

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.