Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

Невикористані можливості щодо підвишення обсягу випуску продукції наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Невикористані можливості щодо підвищення обсягу випуску продукції

Невикористані можливості щодо підвищення обсягу випуску продукції

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

1. Зміна середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік

-13590,4

-9802,05

0,15

5,88

2. Зміна середньорічної продуктивності праці одного робітника

-219,2

-

0,00

3. Зміна питомої ваги активної частини основних виробничих фондів у загальній їх вартості

-8730707,71

-

93,76

4. Зміна вартості витрачених матеріалів

-

-156985,19

-

94,12

5. Зміна матеріаломісткості

-566846,3

-

6,09

Разом

9311363,61

166787,24

100

100

Дирекція не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів. За звітний період 2011 року перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів на 4,7% більше порівняно з 2010 роком.

Гарантією економічного зростання та ефективністю виробництва зараз є людські ресурси, які здатні до професійного виконання поставлених планових виробничих завдань направлених на зростання доходів, та відповідно до збільшення заробітної плати працівників.

Основним фактором конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності виробництва сьогодні, як ніколи, виступає наявність людських ресурсів, здатних професійно вирішувати поставлені перед ними виробничі проблеми.

Рис. 1.3 Динаміка зміни середньомісячної заробітної плати одного працівника

Фінансовий стан - це рівень забезпеченості підприємства відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства включає в себе:

- експрес-аналіз складу і структури капіталу та джерел його формування;

- аналіз фінансової стійкості;

- аналіз ліквідності балансу;

- аналіз платоспроможності.

Джерелами інформації для аналізу служать:

- форма 1 «Баланс підприємства» відображена інформація стосовно наявності економічних і фінансових ресурсів, які контролюються підприємством, використовується для оцінки активів підприємства, ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування потреби у залучених ресурсах.

-

форма 2 «Звіт про фінансові результати»

міститься інформація про доходи, витрати та фінансові результати від звичайної та надзвичайної діяльності.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.