Меню сайту

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни

В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Насамперед це стосується проблем підвищення ефективності механізму управління еластичністю попиту на ринку, що обумовлює не лише актуальність, а й своєчасність досліджуваної тематики.

Еластичність попиту, коефіцієнт еластичності - вказує відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника, його детермінанта; відношення відсоткової зміни одного показника (функції %) до відсоткової зміни іншого показника (аргументу %)

Еластичність попиту - зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, зв'язаних зі зміною цін. Попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.

Будь-який ринок, незалежно від його конкретного виду, базується на трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції.

Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної, конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним входом фірм на ринок. При вільній конкуренції жодний із продавців або покупців сам по собі не в змозі впливати на ринкову ціну.

Теоретичний та емпіричний матеріал, нагромаджений зарубіжними та вітчизняними дослідниками, є достатньо репрезентованим у науковому відношенні як передумова нашого дослідження.

Проте, в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки потребують подальшого і більш глибокого дослідження проблеми еластичності попиту і пропозиції, зокрема у сфері торгівлі, заготівлі сільськогосподарської продукції та виробництва.

Актуальність поставлених питань обумовила вибір теми, визначення мети і постановку завдань курсової.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступають такі теоретичні інститути економічної науки як: "попит", "пропозиція", "еластичність попиту" та ін.

Предметом дослідження є еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни.

Метою роботи є теоретичне опрацювання категорії еластичності попиту по ціні та по доходу та аналіз її практичного застосування.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

охарактеризувати поняття "еластичності попиту";

дослідити фактори, що впливають на цінову еластичність;

проаназізувати види та показники еластичності;

показати практичне застосування теорій еластичності.

В процесі написання курсової роботи було застосовано такі методи:

логічного узагальнення, аналізу, синтезу та порівняння - для уточнення економічної сутності категорій еластичності попиту та пропозиції в контексті можливості застосування еластичності при аналізі, управлінні та плануванні діяльністю підприємств та ін.;

системного аналізу - для вивчення практичного застосування концепцій еластичності;

Суттєвий вклад у вивченні питань еластичності попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг був зроблений такими зарубіжними та вітчизняними вченими як А. Войчак, Е. Енгель, Дж. Кейнс, Ф. Котлер, Т. Кузьмін, А. Маслоу, А. Маршалл, В. Павленко, А. Сміт, Торнквіст, Дж. Хікс, А. Швабе, М. Чумаченко та іншими.

Окремим аспектам даної тематики в контексті практичного застосування теорій еластичності в Україні на сучасному етапі присвячені роботи вітчизняних науковців: В. Апопія, Б. Андрушківа, Г. Башнянина, Я. Гончарука, В. Гончаренка, Ф. Горбоноса, В. Єлейка, В. Зіновчука, О. Крисильного, А. Мазаракі, Л. Молдавана, Г. Черевка.

Структура роботи обумовлена темою дослідження і, відповідно складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

  Подібні статті по економіці

  Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
  Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

  Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
  Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

  Інфляція в Україні
  Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.