Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

ПВакт - питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів; ФВакт - фондовіддача активної частини основних виробничих фондів, грн./грн.

2009 = 14952*117,98*30,54= 53873688,76 тис.грн2010 = 14600,5*98,31*39,35 = 56482012,35 тис.грн2011 = 16811*98,82*46,33= 76966315,72 тис.грн

Для розрахунку використовуємо метод ланцюгових підстановок.

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок умовних показників:

QI =ОФ1*ПВакт.0*ФВакт.0;

QII =ОФ1*ПВакт.1*ФВакт.0

де QI та QII - перший та другий умовні показники (завжди на один менше, ніж факторів);

ОФ1 - середня вартість основних виробничих фондів звітного року;

ПВакт.0- питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів попереднього року;

ПВакт.1- питома вага активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів звітного року;

ФВакт0 - фондовіддача активної частини основних виробничих фондів попереднього року.

I2009 = 14600,5*117,98*30,54= 52567064,94I2010 =16811*98,31*39,35 = 65033328,28II 2009 = 14600,5*98,31*30,54= 43836357,23II 2010 = 16811*98,82*39,35 = 65370699,84

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньої вартості основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQОФ = QI - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ΔQОФ2010 = 52567064,94- 53873688,76 = -1306623,85

ΔQОФ2011 = 65033328,28 - 56482012,35 = 8551315,93

- визначення впливу зміни питомої ваги активної частини у загальній вартості основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQПВакт = QII - QI ,

ΔQПВакт 2010= 43836357,23- 52567064,94= -8730707,71

ΔQПВакт 2011= 65370699,84- 65033328,28= 337371,56

- визначення впливу зміни фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQФВакт. = Q1 - QII ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQФВакт2010 = 56482012,35 - 43836357,23= 12645655,12

ΔQФВакт2011 = 76966315,72 - 65370699,84= 11595615,88

3. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQОФ ± ΔQПВакт. ± ΔQФВакт.

±ΔQ = Q1 - Q0

± ΔQ2010 = -1306623,85 -8730707,71+ 12645655,12= 2608323,56

± ΔQ2011 = 8551315,93 + 337371,56+ 11595615,88= 20484303,37

±ΔQ = 20484303,37 - 2608323,56 = 17875979,81

Факторна модель 6. Вплив на обсяг випуску продукції матеріаломіскості продукції.

= МВ / ММ ,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

МВ - матеріальні витрати, тис.грн;

ММ - матеріаломісткість продукції, грн./грн.

Q2009 = 289055/0,54= 535287,04 тис.грн

Q2010 = 612194/1,08 = 566846,3 тис.грн2011 =442650/0,58 = 763189,66 тис.грн

Для розрахунку використовуємо метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = МВ1 / ММ0 ,

де МВ1 - матеріальні витрати звітного року;

ММ0 - матеріаломісткість продукції попереднього року.

ск2010 = 612194/0,54= 1133692,6

Qск2011 = 442650/1,08 = 409861,11

. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни матеріальних витрат на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQМВ = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року

ΔQМВ2010 = 1133692,6- 535287,04 = 598405,56

ΔQМВ2011 = 409861,11 - 566846,3= -156985,19

- визначення впливу зміни матеріаломісткості продукції на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQММ = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQММ 2010 = 566846,3 - 1133692,6= -566846,3

ΔQММ 2011 = 763189,66 - 409861,11 = 353328,55

1. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQМВ ± ΔQММ

±ΔQ = Q1 - Q0

± ΔQ2010 = 598405,56 - 566846,3= 31559,26

± ΔQ2011 =-156985,19+353328,55 = 196343,36

±ΔQ =196343,36- 31559,26= 164784,1

Узагальнені фактори аналізу випуску продукції приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Узагальнення впливу факторів на зміну обсягу випуску продукції

Фактори

Сума впливу, тис.грн.

2010 рік

2011 рік

1

2

3

1. Зміна середньооблікової чисельності робітників

+2898

+10206,9

2. Зміна середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік

-13590,4

-9802,05

3. Зміна середньої тривалості робочого дня

0

0

4. Зміна середньорічної продуктивності праці одного робітника

-219,2

+10222,6

5. Зміна середньоденної продуктивності праці одного робітника

+10061,28

+113140,89

6. Зміна середньогодинної продуктивності праці одного робітника

+8943,36

+114441,36

7. Зміна середньорічної вартості основних виробничих фондів

+10734,81

+86983,17

8. Зміна питомої ваги активної частини основних виробничих фондів у загальній їх вартості

-8730707,71

+337371,56

9. Зміна фондовіддачі

+128630,41

+117340,78

10. Зміна фондовіддачі активної частини

+12645655,12

+11595615,88

11. Зміна вартості витрачених матеріалів

+598405,56

-156985,19

12. Зміна матеріаломісткості

-566846,3

353328,55

Разом

4093964,93

12571864,45

Усього

±ΔQ = Q1 - Q0 = +8477899,52

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.