Меню сайту

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім

Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім».

Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім».

Правовий статус підприємства: Юридична особа..

Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуло з дня його державної реєстрації.

Місце проведення державної реєстрації: Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація.

Дата проведення державної реєстрації: 2007 р.

Місцезнаходження: М.Київ Бульвар Чоколівський, 19

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Форма власності: Приватна.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

Підприємство зареєстровано за місцем реєстрації, як платник податків та обов’язкових платежів на загальних підставах:

у Державній податковій інспекції,

у Пенсійному фонді України,

у Фонді соціального страхування від тимчасової непрацездатності,

у Фонді соціального страхування від безробіття,

у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Товариство діє на підставі Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та ін.

Майно підприємства становлять оборотні кошти, а також інші, належні йому на праві власності цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Джерелами формування майна Товариства є:

вклади Учасників в Статутний фонд;

прибуток, одержаний від реалізації товарів (продукції), робіт і послуг та інших видів господарської діяльності;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створено статутний фонд підприємства.

Метою Товариства є отримання прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів засновників, а також економічних і соціальних інтересів працівників, від здійснення виробничої діяльності та надання послуг фізичним та юридичним особам усіх форм власності, участь в благодійницькій діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

Будівельні роботи(Будівництво котеджей на замовлення у Київській області).

Електромонтажні роботи (Прокладка кабеля, встановлення світильників, монтаж стовпів освітлення, встановлення прожекторів,монтаж короба та ін.).

Сантехнічні роботи (Монтаж шлангів, монтаж полив очної системи, монтаж труб, покраса батарей, монтаж ізоляції, монтаж лічильників, ізоляція труб, водопровід, монтаж люків, монтаж фільтрів очищення і т.д.).

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Підприємство на ринку існує 3 роки. За цей час підприємство значно зросло в своєму розвитку: розширено асортимент послуг, підвищена якість робіт, зросла база клієнтів, підвищився їх соціальний статус.

Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.

Господарська діяльність ведеться на принципах самоокупності та самофінансування в національній валюті.

Відносини підприємства з іншими організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі договорів.

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА.

Вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику. Кожен Учасник має один голос.

Виконавчим органом Товариства є директор, який обирається чи призначається Загальними Зборами Учасників.

Директор несе персональну відповідальність за виконання доручених Товариству завдань.

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

На підприємстві працює 81 чоловік.

ДИРЕКТОР.

СЕКРЕТАР.

Посада секретаря директора призначена створювати для директора Товариства умови, які забезпечують максимальну ефективність його праці.

Секретар виконує такі роботи:

складає ділові листи, проекти наказів, розпорядчі документи;

редагує тексти, корегує виправлення в документі;

веде усні та телефонні ділові переговори;

користується офісною технікою, засобами зв'язку;

використовує у щоденній роботі персональний комп’ютер та працює за допомогою основних складових програмного забезпечення MS Office.

БУХГАЛТЕР.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, робіт, що одержані підприємством, збільшеною відповідно на суму одержаних грошових доходів і відображається на рахунку 70.

МЕНЕДЖЕР.

Виконує функції:

* планування ресурсів;

* набір персоналу - створення резервів потенціальних кандидатів на всі посади;

* визначення заробітної плати і компенсацій (доплат);

* профорієнтація і адаптація - введення найнятих робітників в

організацію;

* навчання - навчання персоналу з метою ефективного виконання обов’язків і просування;

* оцінка трудової діяльності - оцінки трудової діяльності і доведення її до працівників;

* підготовка керівних кадрів;

* трудові відносини - укладання колективних угод;

* зайнятість - забезпечення рівних можливостей зайнятості працівників.

ДИСПЕТЧЕР.

Здійснює такі функції:

збір, передача, обробка та аналіз оперативної інформації про хід виконання будівельно-монтажних робіт

контроль за дотриманням технологічної послідовності і регулювання ходу будівельно-монтажних робіт у відповідності із затвердженими графіками виконання робіт, забезпечення споруджуваних об'єктів матеріальними і трудовими ресурсами, засобами механізації і транспорту;

забезпечення постійної взаємодії загальнобудівельних та інших організацій і підрозділів, що беруть участь у будівництві;

передача інформації керівництву будівельної організації;

передача оперативних розпоряджень керівництва виконавцям і контроль за їх виконанням.

Схема структури підприємства показана в Додатку 1.

Договір підряду - цивільно-правова угода, згідно якої підрядчик (юридичні особи чи окремі громадяни) бере на себе зобов'язання виконати певну роботу, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу (ст. 837 Цивільного Кодексу України).

Предметом договору підряду є робота, що виконується підрядником, а точніше - її результат.

Робота виконується підрядником за завданням замовника. Це означає, що замовник повинен ставити підряднику чітке завдання, за якісне та вчасне виконання якого той відповідає. Це завдання може ставитися як, власне, у тексті договору підряду, так і в інших документах, в яких разом з договором оформляють відносини замовник-підрядник. Документом, що підтверджує приймання замовником наданих послуг, є акт приймання-передачі виконаних робіт.

ТОВ «Дім плюс Дім» складає кошторис.

Кошторис - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість усіх об’єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

Кошторис складається за формою кошторисів за відповідними графами: „Будівельні роботи”, „Монтажні роботи”, “Устаткування, меблі та інвентар”, “Інші витрати” - і призначений для визначення кошторисної вартості окремих об’єктів.

Вартість у кошторисів складається з прямих витрат, накладних витрат і кошторисного прибутку.

Управління діяльністю ТОВ «Дім плюс Дім» розділяється на 3 рівні:

1. Стратегічний (завоювання лідируючих позицій на ринку).

2. Тактичний (вивчення попиту та аналізу ринку, реклама).

. Оперативний (прогноз розвитку ринку та його потреб).

Тільки це сприяє ефективній діяльності.

  Подібні статті по економіці

  Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ Віпол)
  Актуальність теми даної дипломної роботи є те що на сьогоднішній день питання ефективності функціонування підприємства займає важливу роль. Кожне підприємство щоб вижити на ринку глобал ...

  Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
  Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

  Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
  Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.