Меню сайту

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання

Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є пропорційність і врівноваження всіх економічних процесів у державі: попиту і пропозиції, виробництва і споживання тощо. Але характерним є те, що ринкова економіка ніколи не перебуває в збалансованому і рівноважному стані, тому що завжди існують певні диспропорцій, які періодично виникають і зникають, змінюючи один одного. Основними проявами макроекономічної нестабільності є: безробіття, інфляція, циклічність розвитку економіки.

Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Збільшення ВВП, розширення виробництва, науково-технічний розвиток та підвищення рівня життя свого населення - все це є незмінними цілями розвитку кожної країни. Світовий досвід свідчить про те, що економіка, як і будь-яка інша система, розвивається нерівномірно: в ній періоди піднесення чергуються з періодами криз, економічне зростання - зі спадом виробництва.

Циклічність охоплює різноманітні сторони суспільного життя: виробництво, будівництво, зайнятість, дохід, фондові біржі, товарні ринки, політику. Економічний цикл по-різному впливає на окремих індивідів і на окремі сектори економіки.

Метою

нашої роботи є аналіз циклічності економічного розвитку та циклічних коливань економіки України для визначення заходів щодо стабілізації економіки країни.

Для досягнення мети були поставленні наступні завдання:

Ø визначити природу економічного циклу, його фази та основні види циклів;

Ø дослідити причини циклічного розвитку економіки;

Ø проаналізувати сучасний економічний цикл та його характерні риси;

Ø з’ясувати основні методи регулювання циклічності;

Ø проаналізувати циклічність економічного розвитку України;

Ø запропонувати конкретні рекомендації щодо стабілізації циклічних коливань в економіці України.

Об’єктом дослідження

є економічний цикл та його фази.

Предметом дослідження

є причини циклічного розвитку економіки та його наслідки для економіки країни.

Методи дослідження:

Ø теоретичний аналіз,

Ø аналіз статистичного та фактичного матеріалу,

Ø абстракція.

Основні джерела

інформації:

ü Підручники, навчальні посібники з курсу «Макроекономіка» та «Політекономія»;

ü Інформаційні ресурси мережі Internet;

ü Статистичні дані економічних показників.

В нашій роботі особливу увагу приділено причинам економічних циклів, причинам криз в економіці України, а також умовам подальшої стабілізації економіки країни.

Головним чином, актуальність теми полягає в наступних положеннях.

По-перше, розгляд економічних циклів є одним з найважливіших завдань сучасної економіки. Вивчення економічних циклів може дати уявлення про макроекономічну динаміку таких показників, як темпи зростання ВНП, національний і загальносвітовий рівень безробіття, рівень цін і т.д.

По-друге,

Перед підприємцями всіх країн постійно стоїть проблема про безпрограшний вклад капіталу, тому вміння передбачати наслідки того чи іншого фактора означає можливість для підприємця наперед вжити заходи, які дозволять згладити негативний вплив у разі спаду, або стимулюючі заходи в разі пожвавлення.

По-третє, досвід економічної кризи 1990-1999 років та світової кризи 2008-2010 року виявив неспроможність України вчасно та ефективно застосовувати заходи щодо антициклічного регулювання економіки. Тому вивчення причин, перебігу та наслідків цих криз, дослідження механізму і структури економічних циклів дає можливість передбачити наслідки тих чи інших змін, спрогнозувати зростання або спад економічної активності, розробити певні заходи, спрямовані на врегулювання цих коливань.

Теоретичне значення роботи полягає у систематизації інформації про економічні цикли, фази та види циклів, причини циклічного розвитку економіки. Практичне значення нашого дослідження: наявність конкретних рекомендацій щодо стабілізації циклічних коливань в економіці України.

  Подібні статті по економіці

  Аналіз діяльності компанії Фенікс
  При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

  Боргова безпека методологія оцінки та механізми забезпечення
  Боргова безпека підприємства є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, проблема якої стала найбільш актуальною в період світової фінансової кризи 2008-2010 рр. За цих обста ...

  Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
  У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.