Меню сайту

. Характеристика організації праці

Організацію праці ТОВ «Дім плюс Дім» характеризують функції:

· Для виконання будівельно-монтажних робіт працюють інженерно-технічні спеціалісти і робітники необхідних кваліфікацій.

· Бригади робітників, в залежності від характеру роботи, формуються як комплексні або спеціалізовані по окремих видах робіт, вузлів.

· Організація праці на підприємстві забезпечує високу продуктивність, своєчасність виконання робіт, потрібну якість будівельної продукції та безпечні умови праці. В проекти виконання робіт слід включати технологічні карти, що містять в собі сучасні методи виконання робіт і прийоми праці.

· Для виконання доручених бригаді робіт їй своєчасно (у відповідності з графіками робіт) надається необхідний фронт робіт, комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснащення.

· Охорона праці працівників забезпечується:

- обов'язковою попередньою експертизою проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці;

- організацією технологічних процесів у відповідності з вимогами діючих санітарних норм, механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт;

- видачею працівникам необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття, захисних касок тощо);

- виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо);

- наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання, організацією санітарно-побутового та медичного обслуговування (зокрема, проведенням попередніх та періодичних медичних оглядів).

· Робітникам створені необхідні умови праці, харчування (в тому числі спецхарчування і відпочинку).

· При організації праці підприємство дотримується чинного законодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працюючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва, умов праці жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів, гранично допустимих норм переміщення вантажів жінками.

· З усіма працівниками проводиться увідний інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

· Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, перед призначенням на таку роботу, проходять спеціальне навчання.

· Керівництво підприємства та підрядної організації несе відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів і взятих зобов'язань з праці, заробітної плати та забезпечення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному майданчику, а також вживає необхідних заходів для попередження порушень працівниками технологічної та виробничої дисципліни і громадського порядку.

Оплата праці базується на тарифній системі оплати, яка є сукупністю взаємозалежних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Керівникам та спеціалістам заробітна плата нараховується згідно посадових окладів, які затверджені штатним розкладом по підприємству. Робітникам заробітна плата нараховується за відрядними розцінками. Умови запровадження та розміри надбавок до посадових окладів, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлено підприємством самостійно у колективному договорі.

На підприємстві стимули праці залежно від того, задоволенню яких потреб працівника вони сприяють, класифікуються на види:

. Матеріально - грошове стимулювання.

. Соціальне стимулювання.

. Моральне стимулювання.

Подібні статті по економіці

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Заходи по удосконаленню організації підготовки виробництва на підприємстві
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його н ...

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.