Меню сайту

Фінансова діяльність підприємства

При аналізі фінансового стану підприємства розраховуються такі показники:

) Коефіцієнт незалежності

Кнез.= Власний капітал/ Баланс

Кнезп.п =1168.30/2247.30=0.52

Кнезк.п =1647.80/2778.70=0.6

) Коефіцієнт фінансової стійкості

Кф.с.= (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання) / Баланс

Кф.с.п.п.=(1168.30+0) /2247.30=0.52

Кф.ск.п =(1647.80+0) /2778.70=0.6

) Коефіцієнт ділової активності (оборотності активів)

економічний фінансовий виробничий оподаткування

Коб.ак.= Чистий дохід/Середньорічна вартість активів

Коб.ак.=16404/(2247.30+2778.70):2=6.53

) Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (рентабельності активів)

Кр.ак.= Чистий прибуток/Середньорічна вартість активів

Кр.ак.=479.5/(2247.30+2778.70):2=0.191

) Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу (рентабельності власного капіталу)

Кр.в.к= Чистий прибуток/Середньорічний власний капітал

Кр.в.к=479.5/(1168.30+1647.80):2=0.719

) Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Кз.л.= Оборотні активи/Поточні зобов’язання

Кз.л.п.п.= 1437.20/1079=1.33

Кз.л.к.п. =1844.70/1130.90=1.63

) Коефіцієнт зносу основних засобів

Кз.о.з.= Знос/Первісна вартість основних засобів

Кз.о.з.п.п.= 3538.80/4287.90=0.825

Кз.о.зк.п=3678/4550.50=0.808

) Чистий оборотний капітал

ЧОК= Оборотні активи - Поточні зобов’язання

ЧОКп.п.=1437.20-1079=358.8 тис.грн

ЧОКк.п.=1844.70-1130.90=713.8 тис.грн

) Коефіцієнт рентабельності діяльності

Кр.д.= Чистий прибуток/Чистий дохід

Кр.дп.п = 166.9/12359.70=0.014

Кр.д.к.п.= 479.5/16404=0.03

) Коефіцієнт рентабельності продукції

Кр.п.= (Прибуток валовий - Адміністративні витрати - Витрати на збут)/(Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут)

Кр.пп.п = (718.2-573.8-0)/(11641.5+573.8+0)=0.012

Кр.п.к.п.= (1046.70-513.4-0)/(15357.3+513.4+0)=0.034

За результатом аналізу фінансового стану підприємства виявлено, що стан підприємства є незалежним, оскільки зазначені показники перевищують нормативне значення; є фінансово нестійким, оскільки показники не перевищують нормативне значення.

Все майно підприємства протягом року зробило 6.53 обороти, що є досить високим показником оборотності.

На кожну гривню середньорічної вартості активів припадає 19.1 чистого прибутку; на кожну гривню власного капіталу - 71.9 грн.

Стан підприємства є ліквідним, тобто підприємство здатне наявними оборотними активами покрити поточні зобов’язання.

Показники майнового стану на початку року знаходяться на досить високому рівні, ступінь зносу основних засобів складає 82.5%. Протягом звітного року проведено незначне оновлення ОЗ, на кінець року знос ОЗ складає 80.8%.

Чистий оборотний капітал на кінець року, порівняно з початком зростає з 358.8 тис.грн до 713.8 тис.грн, що є позитивною тенденцією.

У звітному році порівняно з попереднім рентабельність діяльності зросла з 1.4% до 3%.

Рентабельність продукції у звітному році порівняно з попереднім зросла і склала 3.4%.

Зростання рентабельності діяльності та рентабельності продукції свідчить про підвищення ефективності діяльності підприємства.

5. Зовнішнє середовище організації. Аналіз постачальників, споживачів, конкурентів, особливості оподаткування до діяльності підприємства

Успіх підприємства рішучим образом залежить також від сил, зовнішних по відношенню до організації та діючих в глобальному зовнішньому середовищі. У сьогоденному складному світі для ефективного виконання управлінських функцій необхідно зрозуміти дію цих зовнішних факторів.

Роль аналізу зовнішнього середовища - це відповідь на три конкретних питання:

. Де зараз знаходиться організація ?

. Де повинна знаходитись організація в майбутньому ?

. Що повинно зробити керівництво, щоб організація перемістилась з того положення, де вона знаходиться зараз, до того положення, де її хоче бачити керівництво ?

При дослідженні впливу зовнішнього середовища на організацію важливо розуміти, що характеристики середовища відмінні, але в той же час пов’язані з її факторами. Характеристики взаємозв’язаності, складності, рухливості та невизначеності описують фактори як прямого, так і непрямого впливу. Ця залежність стане розумілішою при дослідженні основних факторів в середовищі прямого впливу: постачальників, законів, конкурентів споживачів.

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.