Меню сайту

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посиленням їх впливу на внутрішнє середовище. За таких умов стає неможливим управляти, реагуючи на проблеми, що вже виникли, використовуючи наявний досвід або його екстраполяції. Тому ефективна діяльність та подальший розвиток вітчизняних підприємств та установ повинні базуватися на принципах стратегічного управління, яке має вирішувати задачі забезпечення майбутньої життєдіяльності за рахунок постійного додержання балансу їх потенціалу з оточенням. Це свідчить про необхідність наукового обґрунтування переходу до стратегічного управління, яке має передбачати не лише розробку альтернативних варіантів стратегії розвитку підприємства, вибір найбільш оптимального з них, його послідовну реалізацію, але й докорінну перебудову системи управління, з метою підвищення її гнучкості та адаптивності до змін у зовнішньому середовищі, сприйнятливості до нововведень; максимальне використання інтелектуального потенціалу управлінського персоналу, техніки і технології управління; постійне впровадження заходів щодо самовдосконалювання та саморозвитку системи управління.

Теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління підприємствами знайшли відображення в наукових роботах закордонних та вітчизняних вчених: І. Ансоффа, А. Чандлера, Р. Акоффа, М. Портера, А.Дж.Стрікленда, А.А. Томпсона, Ф. Котлера, О.С. Віханського, О.П. Градова, Р.А. Фатхутдінова, М.І. Круглова, П.В. Забєліна, Н.К. Моїсєєвої, І.О. Бланка, Н.Н. Мартиненко, Ю.Б. Іванова, М.Д. Виноградського, О.І. Пушкаря, З.Є. Шершньової та ін.

Переважно їхні роботи пов’язані з управлінням великими багатопрофільними компаніями, корпораціями, концернами. Існуючі наукові підходи щодо розробки стратегії підприємств носять загальний характер, що обмежує сферу їхнього застосування через специфічні галузеві особливості. Виникає необхідність вирішення теоретичних і методичних питань, пов’язаних з розкриттям суті поняття стратегії розвитку, розробкою алгоритму формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості, моделі формування стратегії розвитку з урахуванням специфіки об'єкту дослідження та можливих сценаріїв майбутнього. Актуальність цих питань зумовили вибір теми даної магістерської роботи, її мету та завдання.

Мета і задачі дослідження.

Мета даної роботи полягає в науковому обґрунтуванні та розробці методичних підходів щодо формування стратегії розвитку підприємств харчової промисловості на основі стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, з розробкою сценаріїв майбутнього.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:

§ узагальнити вітчизняний та закордонний досвід у вивченні суті понять «стратегія» та «стратегія розвитку» як практичних інструментів досягнення цілей у стратегічному управлінні;

§ систематизувати та узагальнити принципи класифікації стратегій організацій, підходи до формування стратегії розвитку;

§ виявлення основних суперечностей здійснення процесу стратегічного управління в сучасних умовах;

§ проаналізувати методичні основи розробки стратегічних рішень організацій на основі діагностики середовища функціонування підприємства, використання матричних підходів до розробки стратегії розвитку компанії;

§ розробити алгоритм формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості;

§ розробити модель формування стратегії розвитку з урахуванням специфіки об’єкту дослідження та можливих сценаріїв майбутнього;

§ дослідження практичних аспектів формування стратегії розвитку на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ ВО «Київ-Конті» на основі стратегічного аналізу діяльності компанії та портфельного аналізу;

§ надання пропозицій удосконалення системи стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості.

Предмет дослідження

-

теоретико-методичні засади формування стратегії розвитку та практичні аспекти її реалізації на підприємствах харчової промисловості.

Об'єктом дослідження

було обрано діяльність ЗАТ ВО «Київ-Конті» на ринку кондитерських виробів.

Методи дослідження.

Теоретичною та методологічною основою даної випускної кваліфікаційної роботи є фундаментальні положення теорії менеджменту, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: логічного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння - для характеристики етапів формування системи стратегічного управління, виявлення протиріч транзитивного процесу; системний підхід до визначення складових процесу стратегічного управління та обґрунтування їх зв'язку; економіко-статистичні методи збирання та обробки інформації: вибірковий, групування, середніх та відносних величин; економіко-математичні методи, метод експертних оцінок при здійсненні аналізу та оцінки стану діючих систем управління провідних діячів харчової промисловості; сценарний підхід до розробки стратегії, матричні методи формування стратегії розвитку, графічний - для наочного зображення методичних процесів розробки стратегічних рішень, а також взаємозв'язку складових процесу стратегічного управління. Обробка даних здійснювалася за допомогою ПЕОМ з використанням пакету EXCEL для Windows.

Наукова новизна результатів дослідження.

Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться нові науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування та формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості в умовах конкуренції.

В процесі дослідження отримані наступні найбільш вагомі результати, що представляють наукову новизну:

- запропоновано методичні підходи обґрунтування системи показників для оцінки економічної ефективності функціонування підприємств харчової промисловості на основі специфічних, узагальнених, інтегральних показників, що дає змогу визначити конкурентоспроможність кондитерської галузі;

· розроблено алгоритм формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості;

· наведена модель формування стратегії розвитку з урахуванням специфіки об’єкту дослідження та можливих сценаріїв майбутнього;

· розроблено методичні підходи та обґрунтовано систему показників для стратегічного аналізу та оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств харчової промисловості.

Практичне значення одержаних результатів.

Пропозиції та рекомендації, що їх надано в даній роботі, дозволять вітчизняним підприємствам харчової промисловості здійснювати проведення стратегічного аналізу середовища, розробку власної стратегії розвитку; підвищити конкурентоспроможність продукції; вдосконалити процес стратегічного планування та управління.

Апробація результатів дослідження.

Основні теоретичні та практичні розробки і результати (положення й результати) наукового дослідження доповідались автором на V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Шевченківська весна” (м. Київ, 1-4 березня 2007 року) - “Формування стратегії інноваційного розвитку акціонерних товариств”.

Структура та обсяг роботи.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - 115 сторінок машинописного тексту. Робота містить 11 таблиць та 10 рисунків. Наведений список використаних джерел містить назви, включаючи англомовні видання та Інтернет ресурси і викладений на 8 сторінках. Робота включає 8 додатків на 22 сторінках.

  Подібні статті по економіці

  Газова промисловість Росії
  У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

  Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
  Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

  Управління основними засобами підприємства
  Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.