Меню сайту

Аналіз середовища функціонування у розробці стратегії розвитку підприємства

Розробка стратегії розвитку логічно починається із зовнішнього аналізу, тобто аналізу тих факторів, що знаходяться поза сферою постійного контролю керівництва підприємства і можуть впливати на його стратегію. Основне призначення зовнішнього аналізу - визначити можливості та загрози, які виникатимуть для підприємства сьогодні та в майбутньому, а також визначити стратегічні альтернативи. Для аналізу та прогнозу розвитку макросередовища використовуються різноманітні методи: прогнозування окремих тенденцій та подій, аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання, факторний аналіз, експертні методи [48, с.40].

Для вивчення факторів зовнішнього середовища непрямої дії (міжнародних подій, науково-технічного прогресу, політичних та соціально-культурних факторів, стану економіки) зазвичай використовуються наступні інструменти аналізу.

РЕSТ - аналіз як інструмент діагностики середовища непрямого впливу, призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, з метою визначення їх впливу на стратегію компанії. Вивчення політики пов'язане з регулюванням влади, що у свою чергу визначає середовище компанії й одержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки полягає у необхідності створення картини розподілу ресурсів на державному рівні як найважливішої умови діяльності підприємства. Не менш важливим є визначення споживчих переваг за допомогою соціального компоненту РЕSТ - аналізу. Метою дослідження технологічної компоненти прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, що найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

Основні положення РЕSТ - аналізу: «Стратегічний аналіз кожного з чотирьох зазначених компонентів повинний бути досить системним, оскільки всі компоненти знаходяться у тісному взаємозв'язку» [61] (ДОДАТОК А).

Резюме аналізу зовнішніх стратегічних факторів (

EFAS

)

являє собою метод аналізу здатності підприємства реагувати на стратегічні фактори зовнішнього середовища з урахуванням передбачуваної важливості цих факторів для майбутнього підприємства. Виділяють наступні етапи заповнення вказаної форми. Сутність даного методу полягає у відображенні ступеня реакції підприємства на поточні і прогнозовані фактори зовнішнього середовища на основі середньозважених оцінок [48, с. 43-45] (ДОДАТОК А).

Потреба ефективного використання зв'язків з оточенням спонукала до ряду досліджень у напрямку сутності, структури і механізмів функціонування зовнішнього середовища, яке безпосередньо впливає на результати діяльності підприємства (проміжне середовище організації: постачальники трудових ресурсів, матеріалів, капіталу; профспілки; закони та державні органи; конкуренти та споживачі) [85, с. 42].

Аналіз галузі - це передусім аналіз пропозиції. Він ґрунтується на аналізі кількісних та якісних факторів виробництва. Для характеристики тенденцій формування пропозицій використовують ретроспективну та прогнозну інформацію про зовнішні та внутрішні фактори, які є результатом обраної політики підприємства. Частина факторів мають як екзогенний, так і ендогенний характер. Це стосується насамперед тих випадків, коли більшість підприємств галузі обирають одну і ту ж саму стратегію, наприклад, диверсифікації чи застосування нової технології. Д. Ру і Д. Сульє навели приклад класифікації та дії факторів, що формують пропозицію (ДОДАТОК Б).

На відміну від моделі галузевої конкуренції Портера дана класифікація додатково враховує фактори, які можуть бути віднесені до зовнішнього, а не проміжного середовища. З іншого боку, пропозиція значною мірою залежить від діяльності кожної окремої фірми, стану її внутрішнього середовища. Кожне підприємство, обираючи свою власну стратегію, не може не врахувати всіх елементів галузі та ринку. Сумарний внесок підприємств формує загальний обсяг пропозиції і дає інформацію про «точку беззбитковості».

Існують різноманітні підходи до визначення привабливості галузі, що найбільш яскраво відображено в переліках показників Харрісона та Томпсона (ДОДАТОК В) [85, с.42-46].

Згідно моделі М. Портера у будь-якій галузі економіки - неважливо, діє вона лише на внутрішньому ринку або і на зовнішньому також, - суть конкуренції виражається п'ятьма силами: 1) загрозою появи нових конкурентів; 2) загрозою появи товарів або послуг - замінників; 3) здатністю постачальників комплектуючих виробів і т.д. нав'язувати свої умови; 4) здатністю покупців диктувати фірмі свої умови; 5) суперництвом вже наявних конкурентів між собою.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Етапи розвитку валюти
Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.