Меню сайту

Сценарій майбутнього в розробці стратегії розвитку підприємства

Вперше термін «сценарій» був використаний у 1960 році футурологом Х. Ханом при розробці картин майбутнього, необхідних для вирішення стратегічних питань у військовій сфері.

Сценарій - це опис картини майбутнього, що складається з узгоджених, логічно взаємопов'язаних подій і послідовності кроків, які з визначеною ймовірністю призводять до прогнозованого кінцевого стану (бачення організації в майбутньому). Як правило, сценарії являють собою якісний опис, хоча і деталізований, з окремими кількісними оцінками. Цим вони відрізняються від звичайних прогнозів, у більшості яких увага акцентується лише на кількісних показниках. http://kurgan.sportcity74.ru/ популярные тренажеры эллипс тренажер.

Проте сценарій передбачає комплексний підхід до розробки, крім якісних можуть використовуватися кількісні методи: економіко-математичне моделювання; аналіз перехресного впливу; кореляційний аналіз тощо.

Сценарії розвитку розробляються для галузей, організації в цілому та їх стратегічних господарських підрозділів, функціональних зон діяльності, найважливіших факторів навколишнього середовища, ринків. Цей метод дуже корисний при виборі місії і цілей організації, визначенні стратегії розвитку, при прогнозуванні на 10-20 років, коли втрачають своє значення наявні досягнення і зростає спектр нових можливостей.

У більшості випадків розглядаються три сценарії: оптимістичний; песимістичний; середній (найбільш ймовірний, очікуваний).

Сценарії розробляються для визначення меж майбутнього розвитку: технології; ринкових сегментів; країн або регіонів тощо.

Економічна організація із суміжною структурою та широким спектром напрямків діяльності менше піддається прогнозуванню в межах сценарію.

У таблиці 2.1 продемонстровано алгоритм формування сценаріїв, що узагальнює досвід в цій галузі.

Сценарії повинні з наявної ситуації сформувати картини майбутнього організації. Робота ця проводиться систематично з врахуванням основного принципу стратегічного управління - альтернативності вибору. Тому розробляється не один сценарій, а кілька варіантів, що дозволяє керівникам організації бачити можливі наслідки вибору того чи іншого напрямку розвитку. В демонстрації безлічі картин майбутнього і варіантів розвитку і полягає основна мета методу сценаріїв.

Таблиця 2.1 Алгоритм розробки «сценаріїв майбутнього»

Етапи

Зміст

1. Встановлення предмету дослідження та його структурування

Встановлення предмету дослідження. Визначення показників (індикаторів), за допомогою яких можна охарактеризувати предмет дослідження. Яка додаткова інформація необхідна. Аналіз фактичного стану предмету дослідження.

2. Визначення істотних факторів, що впливають на предмет дослідження, їх структурування

Вибір факторів і альтернатив (методами експертизи, «мозкового штурму» тощо). Визначення напрямів і сили впливу факторів (позитивний/негативний вплив). Визначення структури факторів, що впливають, на предмет дослідження. Графічне представлення взаємозв'язків.

3. Визначення тенденцій розвитку

Прогноз фактичного стану предмету дослідження (виконується на основі методів експертизи, прогнозів динаміки окремих факторів, загальних економічних, науково-технічних і тому подібних прогнозів). Виявлення факторів з явною і неявною тенденцією розвитку. Визначення й обгрунтування альтернатив розвитку для галузей з неявним розвитком.

4. Розробка і вибір альтернативних сценаріїв майбутнього

Розробка альтернативних сценаріїв та їх перевірка на комплексність, логіку і несуперечність. Добір двох-трьох варіантів за обраним критерієм. Перевірка відібраних варіантів на необхідну різноманітність, стійкість і високий ступінь ймовірності.

5. Інтерпретація обраних сценаріїв розвитку. Врахування можливих протидіючих подій

Прогноз розвитку обраних сценаріїв (розробка безлічі альтернатив для різних тимчасових обріїв - до 2010 р., 2020 р. і т.д.). Розробка детальної розширеної редакції відібраних сценаріїв. Визначення результатів протидії подій, що можуть вплинути на хід розвитку (наприклад, нова технологія). Розробка «сценарію майбутнього» з врахуванням впливу протидіючих подій.

6. Розробка остаточного варіанту сценарію і зниження ступеня ризику можливих втрат

Формулювання «сценарію майбутнього» з врахуванням всіх нових факторів і подій. Оцінка впливу відхилень від основної ідеї сценарію. Оцінка можливих відхилень від первинного бачення організації.

7. Перенесення сценарію на практичну основу

Формулювання стратегії розвитку організації. Розробка системи планів розвитку організації (стратегічний план, плани розвитку, поточні плани, програми і проекти).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Витрати підприємства
Виробнича практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності з ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.