Меню сайту

Алгоритм формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств харчової промисловості

На основі детального аналізу методів та підходів до формування стратегії розвитку підприємства, слід зауважити, що весь комплекс робіт щодо розробки та впровадження стратегії розвитку можна умовно розбити на наступні великі блоки:

1) аналіз інвестиційної привабливості галузі. Розробка сценарного прогнозу розвитку галузі. Прогноз зміни кон'юнктури попиту та пропозиції на внутрішніх і зовнішніх ринках;

2) оцінку конкурентної позиції компанії в галузі (міцності бізнесу);

3) фінансову оцінку стратегічних альтернатив;

4) формування бачення майбутнього компанії. Розробка стратегічних цілей і задач;

5) комплекс робіт, спрямованих на реалізацію стратегії.

Аналіз інвестиційної привабливості галузі:

даний блок є найважливішою складовою частиною при розробці стратегії розвитку підприємства, що має на меті отримання відповідей на наступні питання:

§ яка ступінь впливу основних конкурентних сил на рівень інтенсивності конкуренції в галузі;

§ що викликає зміну в їх структурі і яким чином ці фактори впливатимуть у майбутньому;

§ які фактори визначають успіх або невдачу в конкурентній боротьбі, а отже являються ключовими;

§ чи є аналізована галузь привабливою і які її перспективи щодо забезпечення високого рівня прибутковості.

Відповіді на вищезазначені питання формують основу для розуміння середовища, в якому діє підприємство, і створюють базу для розробки стратегії його розвитку, яка б відповідала загальній ситуації та сучасним галузевим тенденціям. Якісний і глибокий аналіз привабливості галузі слугує важливим аргументом у переговорах з банками, потенційними портфельними і стратегічними інвесторами, оскільки власникам вільних ресурсів необхідно мати орієнтири для оптимізації своїх вкладень.

В межах розглянутого аналізу використовується набір прийомів і методичних підходів, що дозволяє максимально об'єктивно оцінити умови, що змінюються, і визначити характер і рівень конкурентної боротьби в галузі. Алгоритм його проведення складається з двох етапів і включає оцінку рівня інтенсивності конкуренції і стадії її розвитку.

Ключове місце в даному аналізі приділяється вивченню конкурентної боротьби - перший етап. З цією метою використовується модель рушійних сил конкуренції М. Портера Відповідно до неї на інтенсивність конкуренції впливають такі фактори, як загроза появи в галузі нових виробників, з боку продуктів-замінників, внутрішньогалузева конкуренція, тиск на виробника з боку покупців, а також постачальників сировини і матеріалів, макросередовище і державна політика. Оцінка їх впливу на загальний рівень інтенсивності конкуренції в галузі здійснюється на основі бально-експертної шкали.

Другим етапом є визначення стадії розвитку галузі. Для цього використовуються показники, що характеризують темпи зростання, її потенціал, еволюцію продуктів і технології.

На базі зіставлення поетапних результатів оцінюється рівень інвестиційної привабливості галузі. Це перша контрольна точка для стратега.

На Рис. 2.6 наведена експертна оцінка рівня інвестиційної привабливості вітчизняної харчової промисловості. Не вдаючись у деталі, прокоментуємо алгоритм оцінки. Діаграма має дві вісі: вертикальна подає інтегральну експертну оцінку рівня інтенсивності конкуренції (7,5 балів по 9-бальній шкалі - отримана на основі аналізу рушійних сил за моделлю М. Портера). На горизонтальній вісі відзначається крапка, що характеризує стадію розвитку галузі (ембріональна, зростання, зрілості та старіння/стагнація). Визначення стадії здійснюється на основі аналізу темпів зростання, потенціалу галузі, еволюції продуктів і технології і деяких інших критеріїв. Крім того, на діаграмі виділені три зони, що визначають високу (нижня ліва частина), середню (середина еліпсу) і низьку (верхня права частина) інвестиційну привабливість галузі.

Харчова промисловість на основі експертних даних може бути віднесена до тих галузей, що перебувають на стадії зростання, із середньою інвестиційною привабливістю (точка перетину експертних оцінок по вертикальній і горизонтальній вісях). Відповідно для стратегічних, портфельних і венчурних інвесторів дана галузь є пріоритетним об'єктом вкладення ресурсів. Крім того наявні можливості фінансування програм розвитку і технічного вдосконалення за рахунок власних коштів через досить високу середьогалузеву рентабельність.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
собівартість економічний виробничий Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить на ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.