Меню сайту

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов

В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

- отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання;

- ознайомлення з інструктивним матеріалом, відділами підприємства;

- збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

- статистичні дані;

- спеціальні друковані видання.

- бухгалтерська звітність за 2010 - 2011 р.р.

В ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі а до ти.

Структура звіту складається з вступу, 3 основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу та звітності підпр і ємства, закони України, постанови Уряду, матеріали, опубліковані в періодичній та спеціальній літературі, внутрішні документи підприємства.

Підприємство - це самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб'єкт виро з вальних сфери народного господарства, який виробляє і реалізує продукцію, в и виконуваних роботи промислового характеру або пред в ляет платні послуги.

Будь-яке підприємство є юридичною особою, має закінчену систему обліку та отче т ності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий та інші рах е та, печатку із власним найменуванням і товарний знак (марку).

Змістовна сторона діяльності таких організацій вкрай мног про образна і має суттєвий вплив на різні сторони життя общес т ва. У свою чергу, будучи частиною цього суспільства, виробничі організ а ції самі схильні до процесів суспільних змін. Сама по собі виробнича орг а нізація як складна система, виступає у вигляді:

- юридично (законодавчо) оформленого суб'єктно - об'єктного органа;

- господарського об'єкта;

- соціального організму;

- організаційної структури;

- просторово - технічного організму.

Як цілісна система, об'єкт і суб'єкт різних взаємин виробнича о р ганизация виступає в якості юридичної особи, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні про о відокремленого майно, здійснює майнові права і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном.

Як підсистема державного (або світової) господарства виробнич т жавна організація може розглядатися як представник певної галузі господарства, типу виробництва регіонального або р про сударственного рівня.

Як система зі складною внутрішньою структурою виробнича організація може виступати у вигляді організаційної, виробничої, технічної, функціональної і іншого виду структур, хара до терізуют взаємодію різноманітних факторів і елементів організації для досягнення її ц е лей.

Виробничі організації вирізняються серед інших організацій цілим рядом особливостей. По-перше, будучи генератором суспільного багатства, вони - основний постачальник матеріальних ни х благ.

По-друге, саме виробничі організації вирішили одну з ключових завдань розвитку человеч е ства: вони здійснюють розширене виробництво, що дозволяє не тільки н а накопичуватися матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності (за рахунок пол у ченной прибутку), а й якісно перетворюють їх, тобто по суті переді з тавляют саму можливість для розвитку суспільства.

По-третє, фірми, здійснювала в ляя свою господарську діяльність, є основним «донором» государс т ва, направляючи в казну податкові платежі, які використовують для вирішення спілкування а нальних і регіональних зад ач.

По-четверте, виплачуючи заробітну плату своїм працівникам, дивіденди акціонерам, в и ступаючи в якості продавця і покупця на ринку підприємств, вони формують купівельну вартість.

По-п'яте, пр про виробничі організ ації формують найважливіші ринки робочої сили, капіталів та інвест і цій, товарів і засобів виробництва.

  Подібні статті по економіці

  Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
  Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

  Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності (за матеріалами ТОВ Боярські Ряди, м. Боярка)
  Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов’язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потре ...

  Фірма в умовах монополістичної конкуренції
  Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.