Меню сайту

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов

В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

- отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання;

- ознайомлення з інструктивним матеріалом, відділами підприємства;

- збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

- статистичні дані;

- спеціальні друковані видання.

- бухгалтерська звітність за 2010 - 2011 р.р.

В ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі а до ти.

Структура звіту складається з вступу, 3 основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу та звітності підпр і ємства, закони України, постанови Уряду, матеріали, опубліковані в періодичній та спеціальній літературі, внутрішні документи підприємства.

Підприємство - це самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб'єкт виро з вальних сфери народного господарства, який виробляє і реалізує продукцію, в и виконуваних роботи промислового характеру або пред в ляет платні послуги.

Будь-яке підприємство є юридичною особою, має закінчену систему обліку та отче т ності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий та інші рах е та, печатку із власним найменуванням і товарний знак (марку).

Змістовна сторона діяльності таких організацій вкрай мног про образна і має суттєвий вплив на різні сторони життя общес т ва. У свою чергу, будучи частиною цього суспільства, виробничі організ а ції самі схильні до процесів суспільних змін. Сама по собі виробнича орг а нізація як складна система, виступає у вигляді:

- юридично (законодавчо) оформленого суб'єктно - об'єктного органа;

- господарського об'єкта;

- соціального організму;

- організаційної структури;

- просторово - технічного організму.

Як цілісна система, об'єкт і суб'єкт різних взаємин виробнича о р ганизация виступає в якості юридичної особи, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні про о відокремленого майно, здійснює майнові права і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном.

Як підсистема державного (або світової) господарства виробнич т жавна організація може розглядатися як представник певної галузі господарства, типу виробництва регіонального або р про сударственного рівня.

Як система зі складною внутрішньою структурою виробнича організація може виступати у вигляді організаційної, виробничої, технічної, функціональної і іншого виду структур, хара до терізуют взаємодію різноманітних факторів і елементів організації для досягнення її ц е лей.

Виробничі організації вирізняються серед інших організацій цілим рядом особливостей. По-перше, будучи генератором суспільного багатства, вони - основний постачальник матеріальних ни х благ.

По-друге, саме виробничі організації вирішили одну з ключових завдань розвитку человеч е ства: вони здійснюють розширене виробництво, що дозволяє не тільки н а накопичуватися матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності (за рахунок пол у ченной прибутку), а й якісно перетворюють їх, тобто по суті переді з тавляют саму можливість для розвитку суспільства.

По-третє, фірми, здійснювала в ляя свою господарську діяльність, є основним «донором» государс т ва, направляючи в казну податкові платежі, які використовують для вирішення спілкування а нальних і регіональних зад ач.

По-четверте, виплачуючи заробітну плату своїм працівникам, дивіденди акціонерам, в и ступаючи в якості продавця і покупця на ринку підприємств, вони формують купівельну вартість.

По-п'яте, пр про виробничі організ ації формують найважливіші ринки робочої сили, капіталів та інвест і цій, товарів і засобів виробництва.

  Подібні статті по економіці

  Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
  Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

  Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
  Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

  Товарне виробництво
  Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

  Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.