Меню сайту

Економічний аналіз

В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи управління підприємством.

У зв’язку з цим зростає роль економічного аналізу, який є функцією управління. Такий аналіз дозволить отримати нові характеристики об’єкта дослідження застосовувати обґрунтовані управлінські рішення.

Метою вивчення економічного аналізу є засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Головним завданням вивчення курсу " Економічний аналіз " є вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів.

Великі економічні труднощі, яких зазнає більшість підприємств України, є наслідком об’єктивних і суб’єктивних чинників, пов’язаних з розбудовою незалежної держави.

Усі країни, які раніше входили до складу Радянського союзу, пройшли через економічні складнощі і всілякі негаразди. Однак глибина і тривалість кризових явищ у цих країнах були неоднакові. Ця відмінність не стільки в дії загальних об’єктивних обставин, скільки в глибині розуміння й належному врахуванні та нейтралізації негативних суб’єктивних факторів, які зумовили економічні проблеми.

Не маючи на меті розкривати всі чинники кризових явищ, все - таки можна стверджувати, що відсутність кваліфікованого всебічного і своєчасного аналізу економічних та інших явищ є одним із тих чинників, які спричинили й зумовлюють руйнівні процеси в економіці.

Курс економічного аналізу є конкретною економічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі тощо.

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу, яким присвячується перших чотири теми. Далі викладено методику аналізу виробничої і фінансової діяльності промислового підприємства.

Відомо, що економічний аналіз є елементом політичної економії, також як метод дослідження свого предмета аналіз використовують всі науки. Економічний аналіз як наука забезпечує дослідження власного предмета за допомогою напрацювань таких наук як : економічна теорія, економіка підприємства, організація і планування діяльності, фінанси підприємства та інші.

Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує проведення практичних занять

В основу дійсної програми покладено навчальний матеріал підручників : 1) Івахненко В.М. " Курс економічного аналізу " ; " 2) Ізмайлова К. В. " Фінансовий аналіз " та інших джерел вітчизняних та зарубіжних авторів.

Дана програма розрахована на 81 годину і передбачає вивчення курсу студентами, які навчаються за економічними спеціальностями.

Тематичний план

№П/П

Зміст тем

Кількістьгодин

Розділ 1 Теоретичні основи економічного аналізу

1

Предмет економічного аналізу

4

2

Метод та методичні прийоми економічного аналізу

12

3

Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарськоїДіяльності

6

4

Види економічного аналізу та основи їх класифікації

8

Розділ 2 Техніко - економічний аналіз

5

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

8

6

Аналіз попиту, стану ринку і обсягу реалізації

4

7

Аналіз виробничих ресурсів і організаційно - технічного рівняпідприємства

12

8

Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції

10

9

Система комплексного економічного аналізу та пошук резервівпідвищення інтенсифікації та ефективності діяльності підприємства

2

Розділ 3 Фінансово - економічний аналіз

10

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

7

11

Аналіз фінансового стану підприємства

8

Всього

81

  Подібні статті по економіці

  Іноземні інвестиції в Україну
  Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

  Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
  Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

  Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
  Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

  Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.