Меню сайту

Організаційна структура управління підприємством по структурним підрозділам. Мійно, акції та інші цінні папери підприємства

Структура підприємства - це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій та інших ко м компонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. Структура підприємства визначається наступними основними факт про рами: розміром підприємства, галуззю виробництва, рівнем технології та специал і зації підприємства.

В даний час на підприємстві існує така структура упра в ління:

. Плавильний цех, ПЦ.

. Залізничний цех, ЖДЦ.

. Водо-повітряний цех, ЦВВС.

. Теплосилової цех, ТСЦ.

. Електроцех, ЕЦ.

. Ремонтно-механічний цех, РМЦ.

. Цех електродної маси, ЦЕМ.

. Лабораторія автоматизації та механізації, ЦЛАМ.

. Ремонтно-будівельний цех, РСЦ.

. Автомобільно-транспортний цех, АТЦ.

. Цех ремонту металургійного обладнання № 1, ЦРМО-1.

. Цех ремонту металургійного обладнання № 2, ЦРМО-2.

. Відділ технічного контролю, ВТК.

. Відділ матеріально технічного постачання, ОМТС.

. Газорятувальна служба, ГСС.

. Хімічна лабораторія.

. Санітарно-промислова лабораторія.

. Заводоуправління.

Завданням відділу цін є розробка проектів договірних цін на продукцію, послуги, що підлягають затвердженню.

Завданнями фінансового відділу є:

- організація платіжної дисципліни пре д ємства (здійснення всіх видів взаєморозрахунків між заводом та іншим организ а ціями);

- здійснення всіх видів фінансового планування (долгоср ч ное бізнес-планування, середньострокове - складання платіжних календарів і оператив в ное);

- формування ефективної внутрішньої системи фінансового обліку та звітності про сти;

- залучення та обслуговування позикових коштів;

- контроль за фінансовим станом підприємства.

Завданнями планово-економічного відділу є: керівництво роботою з економічного планування, спрямованого на організацію раці про нальної господарської діяльності заводу, організація економічного аналізу де я ності підприємства.

Завданнями відділу маркетингу є:

- вивчення кон'юнктури ринку;

- вивчення та аналіз споживчого ринку;

- забеспечення реалізації придукції підприємства.

Майно общества зоставляючи основні засоби та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображаеться у балансі общества

Общество являється власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного фонду (капіталу);

- продукції, виробленої та закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- надходжень від господарської діяльності;

- іншого майна, придбаного на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

Джерелами формування майна товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, які не заборонені законодавством України;

- надходження від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- прибутку від операцій з цінними паперами;

- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;

- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб і громадян;

- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Акція Товариства - цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує участь у Статутному фонді (Статутному капіталі) Товариства, підтверджує членство в Товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.