Меню сайту

Фінансова діяльність підприємства

Фінансова звітність підприємства представлена ​​в обсязі, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і включає:

«Баланс» (форма № 1); -

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2);

«Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3);

«Звіт про власний капітал» (Фома № 4);

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

Додаток до річної фінансової звітності (форма № 6).

Організація бухгалтерського обліку в 2006 році базувалася на принципах, викладених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.96 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку та наказі по заводу « Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2010 році »від 03.01.10г. № 2. Прийнята облікова політика протягом 2010 року не змінювалася.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки і бухгалтерської комп'ютерної програми «Фінексперт».

Необоротні активи

На балансі підприємства станом на 31 грудня 2011р числяться основні засоби за залишковою вартістю 142 567 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходження, реалізації, ремонту і модернізації основних засобів здійснюється відповідно до вимоги П(С) БО № 7 «Основні засоби».

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується згідно обраної облікової політики прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання.

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 50% їх вартості, решта 50% вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31 грудня 2010року складає 49,2%.

На балансі підприємства знаходяться нематеріальні активи за залишковою вартістю 163 тис. грн. Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П (С) БО № 8 «Нематеріальні активи». Амортизація по них нараховується прямолінійним методом, розрахованим на строк не більше 10 років експлуатації.

Довгострокові фінансові інвестиції

Підприємство має довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2010 року на загальну суму 15 001 тис. грн., У тому числі внесок у статутний фонд заводу «Українським Промисловим Інвестиційним Консорціумом» м. Запоріжжя -15 000 тис.грн.

Запаси на підприємстві обліковуються за їх фактичною собівартістю відповідно до вимог П (С) БО № 9 «Запаси». Оцінка запасів на дату балансу відповідає прийнятій обліковій політиці. Оцінка вибуття сировини, матеріалів та інших виробничих запасів при відпуску у виробництво і при іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО. Оцінка вибуття готової продукції здійснюється за собівартістю.

Балансова вартість запасів станом на 31.12.2010 року складає 69028 тис. грн.

Витрати на виробництво

Витрати на підприємстві обліковуються згідно П (С) БО № 16 «Витрати» і відповідають прийнятій обліковій політиці. Елементи операційних витрат склали за 2010 рік 632 749 тис.грн.

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П (С) БО № 10. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість становить 239 719 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством створений в розмірі 0 тис. грн. станом на 31.12.2011 року.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. складає 56 748 тис. грн. Облік фінансових результатів відповідає вимогам П (С) БО № 3 «Звіт про фінансові результати» та П (С) БО № 15 «Доходи», П (С) БО № 16 «Витрати».Податковий облік доходів здійснюється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року.

За 2011 рік фінансова діяльність заводу характеризується наступними показниками:

. Реалізована продукція з урахуванням ПДВ 726873 тис. грн.

. Податок на додану вартість 75593 тис. грн.

. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 651 280 тис. грн.

. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 577549 тис. грн.

. Інші операційні доходи 261 917 тис. грн.

. Адміністративні витрати 12776 тис. грн.

. Витрати на збут 21531 тис. грн.

. Інші операційні витрати 272 492 тис. грн.

. Інші фінансові доходи 4 тис. грн.

. Інші доходи 3846 тис. грн.

. Фінансові витрати 18914 тис. грн

. Інші витрати 8439 тис. грн.

. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5346 тис. грн

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.