Меню сайту

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)

інвестиційний менеджмент управління

На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшення обсягів виробництва, скорочення чисельності персоналу та до зниження інвестиційної активності суб’єктів господарювання. Все це привертає особливу увагу до дослідження питань пов’язаних з активізацією інвестиційних процесів та більш ефективного управлянням інвестиційними проектами. Вище сказане обумовлене тим, що інвестиційна діяльність підприємства є джерелом його розвитку, досягнення кращого рівня конкурентоспроможності та опору впливу негативних наслідків змін у зовнішньому середовищі. Тож, особливої практичної значущості набуває впровадження інвестицій для покращення показників господарської діяльності в ринкових умовах господарювання підприємств та удосконалення управління інвестиційною діяльністю.

Управління інвестиційною діяльністю є складовою, важливим елементом загальної системи управління підприємством. Управління підприємством, як правило, передбачає прийняття управлінських рішень з метою досягнення поставлених цілей і розглядається як серія безперервних взаємопов’язаних дій - функцій управління (планування, організація, мотивація та контроль). Процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства досить часто в літературі називають інвестиційним менеджментом. Інвестиційний менеджмент - це система принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. Інвестування характеризується довготривалістю ділового циклу, низьким ступенем повторюваності процесів та високою ризикованістю, що може спричинити не тільки втрату очікуваного прибутку, але й інвестованого капіталу, а тому вимагає особливих вмінь та навичок у керівників відповідних підрозділів підприємства.

Вивчення теоретичних основ інвестиційного менеджменту сприяє кращому розумінню тонкощів вкладення коштів в різні об’єкти інвестування та допомагає набути професійних здібностей у прийнятті та реалізації управлінських рішень у сфері здійснення інвестицій з метою отримання прибутків, соціального та/або екологічного ефекту.

Мета даної дипломної роботи - визначити ефективність управління інвестиційною діяльністю на ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» відповідно з існуючими теоретичними надбаннями у цій сфері та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення управління інвестиціями на даному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

Розглянути теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства;

Провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

Розглянути результати інвестиційної діяльності ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» та особливості управління нею;

Визначити можливі шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю на даному пивзаводі та обґрунтувати економічну доцільність впровадження запропонованих заходів.

Об’єкт дипломної роботи - інвестиційний менеджмент ТОВ «Бердичівський пивоварний завод».

Предмет дипломної роботи - теоретичні та практичні засади покращення управління інвестиційною діяльністю на пивоварному заводі Бердичева.

Під час написання дипломної роботи використовувались такі інформаційні джерела як: періодичні видання, наукова література (підручники, монографії), нормативно-правова документація, мережа Інтернет, статистична та фінансова звітність підприємства.

При написанні даної роботи були використані такі наукові методи: монографічний, порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез, методи кількісного, абстрактно-логічного аналізу тощо.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  Подібні статті по економіці

  Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
  У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

  Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
  План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

  Формування доходів населення
  Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.