Меню сайту

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства

інноваційний інвестиційний економічний ефект

Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інновацій та інвестицій.

Дана тема є досить актуальною, так як дослідження проблем інвестування завжди перебувало в центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим, що інвестиції відображають глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання загалом та виступаючи найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, впровадження досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників фінансово-господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. Тому активізація інвестиційного процесу є одним найбільш дієвих механізмів соціально-економічних перетворень. Щодо інновацій, ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно ведуть до помітних позитивних змін у соціальних процесах на підприємствах, вони зорієнтовані на динамічний розвиток і невпинне підвищення ефективності виробництва.

Особливого значення інноваційно-інвестиційні процеси набувають у країнах з перехідною економікою, якою є Україна. Ринкові відносини, з їхньою жорсткою конкуренцією, ставлять більшість існуючих підприємств перед необхідністю зміни виробничого апарату, технологічних змін, упровадження конкурентоспроможних наукомістких виробництв, управлінських нововведень за рахунок енергійної інноваційно-інвестиційної діяльності. Тому інноваційна модель економіки обрана як стратегія розвитку держави на наступне десятиріччя.

Метою курсової роботи є дослідження впливу інноваційно - інвестиційної діяльності на зростання економічної ефективності діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

) визначити економічну сутність інвестицій та інновацій;

) дослідити суб’єкти і об’єкти інноваційно - інвестиційної діяльності;

) з’ясувати сутність економічної ефективності, критерії її класифікації;

) дослідити реінжиніринг як важливий напрямок інноваційної діяльності на підприємстві;

) оцінити результати інноваційно - інвестиційної діяльності в Україні;

) визначити шляхи покращення інноваційно - інвестиційної діяльності.

Під час виконання завдань використаємо такі методи: таблично - графічний, методи спостереження та групуваня, а також метод збору та узагальнення інформації.

Об’єктом дослідження є теоретичні засади здійснення інноваційно - інвестиційної діяльності.

Предметом аналізу виступають відомості та статистичні дані про здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві.

Взагалі, проблема ефективності виробництва та пошуку шляхів її підвищення завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.

Слід сказати, що активна інноваційна та інвестиційна діяльність є основною умовою досягнення довготривалих, позитивних темпів економічного зростання, як реального сектора економіки, так і окремих підприємств. Зважаючи на те, що активізація інноваційно-інвестиційної діяльності належить до системних питань макроекономічного розвитку, вирішення яких має здійснюватися насамперед на державному рівні, - дослідження теоретичних і практичних питань формування державної інноваційно-інвестиційної політики становить важливу проблему в сучасній науці.

  Подібні статті по економіці

  Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
  Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

  Державний бюджет. Дефіцит бюджету
  ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

  Дослідження конкурентного середовища підприємства
  Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.