Меню сайту

Рекомендації щодо покращення умов праці на ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»

Розглянувши умови праці на ТОВ «Бердичівський пивоварний завод», можна зробити висновок, що вони є задовільними. Для працівників створені належні метеорологічні умови, вони частково забезпечені санітарно - побутовими приміщеннями та засобами захисту.

Для поліпшення умов праці економістів, пропонуємо по-перше знизити рівень випромінювання від моніторів старих моделей комп’ютерів, замінивши на більш нове обладнання, по-перше це знизить рівень випромінювання, оскільки на моніторах останніх років виробництва встановлено спеціальні захисті системи, а також знизить рівень пилу в повітрі в відділу економіки.

Для поліпшення психофізіологічного стану працівників відділу економіки, пропонуємо застосувати систему відпочинку, оптимальною із робочим часом, робити перериви по 15 хвилин кожні 2 години.

Для поліпшення мікроклімату потрібно дотримуватись певних правил, по-перше, щоденне вологе прибирання, по-друге, провітрювання приміщення кожні 2 години, та дотримання чистоти на робочих місцях.

Для запобігання шуму в відділі, слід становити години прийому відвідувачів, що не було зайвого ходіння та відволікання.

Не менш важливим та доцільним, є створення окремого приміщення для відпочинку, приміщення повинно мати охайний вигляд, містити найнеобхідніші меблі та техніку (стіл, стілець, холодильник, мікрохвильову піч, крісло, шафу для зберігання посуду). В даному приміщенні потрібно постійно підтримувати чистоту.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Ефективність діяльності будь-якого підприємства в довгостроковій перспективі та забезпечення високих темпів його розвитку в ринкових умовах в значній мірі визначаються рівнем його інвестиційної активності та ефективністю управління вкладеними коштами в об’єкти інвестування.

Відповідно до чинного законодавства інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Для реалізації інвестицій здійснюють інвестиційну діяльність.

Інвестиційна діяльність як об’єкт інвестиційного менеджменту - відповідним чином організована діяльність, що здійснюється в реально існуючих у країні умовах господарювання, сутність якої полягає у цілеспрямованому процесі знаходження необхідної кількості інвестиційних ресурсів, виборі відповідних об’єктів чи інструментів для їх вкладання, розробці і впровадженні поетапної інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її реалізації з метою отримання прибутку та/чи іншого позитивного результату. Інвестиційна діяльність є досить складним процесом, адже для задоволення інтересів всіх її учасників необхідно здійснювати ефективне управління процесом інвестування, приймати управлінські рішення, враховуючи природу інвестицій, особливості об’єктів інвестування та суперечливість цілей, яких прагне досягти підприємство, та інші учасники інвестиційної діяльності.

Під управлінням інвестиційною діяльністю будемо розуміти складову загальної системи управління підприємством при здійсненні якого необхідно звертати увагу на: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації інвестицій у взаємозв'язку з кінцевими результатами фінансової діяльності підприємства, високий рівень динамізму управління в сфері формування і реалізації інвестицій, багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих управлінських рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів підприємства, орієнтацію на стратегічний розвиток підприємства. Варто зауважити, що в науковій літературі досить часто, і ми поділяємо цю думку, управління інвестиційною діяльністю ототожнюють з інвестиційним менеджментом, і лише в деяких роботах автори наголошують на тому, що управління повинно базуватися на концепції інвестиційного менеджменту, тим самим розмежовуючи ці поняття.

Інвестиційний менеджмент може бути реалізований за різними підходами: 1) активним або пасивним; 2) прямим або побічним прийомами; 3) відносно контрольованим чи неконтрольованим.

До загальних функцій управління інвестиційною діяльністю належать планування, організація, мотивація та контроль.

До специфічних функцій відносять: розробка інвестиційної стратегії підприємства, створення організаційних структур, що забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємств, формування ефективних інформаційних систем, здійснення аналізу різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства, здійснення планування інвестиційної діяльності підприємства за основними її напрямами, розробка дієвої системи стимулювання реалізації управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності, здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності, управління реальними і фінансовими інвестиціями, управління формуванням інвестиційних ресурсів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.