Меню сайту

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності як об’єкта інвестиційного менеджменту підприємства

Прагнення суб'єктів господарювання до економічного розвитку завжди наштовхується на необхідність розв'язання ряду завдань, які вимагають вкладення коштів - здійснення інвестицій. Саме з визначення поняття «інвестиції» в науковій літературі часто починається дослідження питань інвестування.

Інвестиції як економічна категорія увійшли у вітчизняну наукову літературу і практику наприкінці 80-х років ХХ ст., коли розпочалася ринкова трансформація суспільства [45, с. 19], а саме слово «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення коштів. До нині у літературі відсутня єдина думка щодо визначення поняття «інвестиції». Підходи, запропоновані різними науковцями до трактування інвестицій, представимо нижче.

Поняття "інвестиції" у західній економічній літературі є однією із найбільш вживаних категорій. При цьому, як правило, їхнє трактування є досить вузьким і суперечливим. Так, Е. Дж. Долан та Д. Ліндсей визначають інвестиції як "збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів". У підручнику "Економікс" К. Макконелла і С. Брю інвестиції характеризуються як "витрати на виробництво і нагромадження засобів виробництва і збільшення матеріальних запасів". Л. Гітман, М. Джонк визначають інвестиції як спосіб розміщення капіталу, який повинен забезпечити збереження чи збільшення його вартості і (або) принести позитивну величину доходу. Б. Карлоф під інвестиціями розуміє реалізацію будь-яких економічних проектів на даний час з метою одержати доходи в майбутньому [17, с. 153].

Вище наведені визначення певним чином характеризують цілі інвестування, але не в повній мірі відображають сутність поняття «інвестиції», оскільки вкладення коштів не завжди має на меті отримання додаткового прибутку. В деяких випадках інвестиції можуть здійснюватись з метою отримання соціального чи екологічного ефекту.

У вітчизняній літературі автори також приділяють значну увагу дослідженню сутності поняття «інвестиції». Так, С.Ф. Покропивний вважає, що "інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою отримання певного доходу (прибутку)" [18, с. 245]. Д.М. Черваньов та Л.І. Нейкова стверджують, що "інвестиції як економічна категорія відображають відносини, пов'язані з довгостроковим авансуванням грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в їхні основні та обігові фонди, а також у науково-технічний розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази та освоєння випуску нових видів продукції від моменту авансування до реального відшкодування й отримання прибутку або соціального ефекту" [45, с. 130]. Ватро відмітити, що інвестиції можуть здійснюватись і у короткостроковій перспективі, тому попередні визначення є не зовсім точними.

Д.О. Єндовицький вважає, що інвестиції - це капітал в його матеріальній (майно компанії) і вартісній (джерела ресурсів) формі, що використовується у короткотерміновій чи довготерміновій перспективі з метою отримання економічної вигоди і досягнення соціального ефекту [20, с. 12]. Визначення інвестицій у монографії А.Н. Фоломйова та В.Г. Ревазова сформоване на основі аналізу цілей, функцій і особливостей відтворення інвестицій як сукупність визначених засобів у різних формах, що вкладаються для формування комплексної ресурсної бази відтворення товарів та послуг, з метою отримання внаслідок економічного, соціального, науково-технічного й інших ефектів [44, с. 23].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.