Меню сайту

Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності (за матеріалами ТОВ Боярські Ряди, м. Боярка)

Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов’язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потребують пошуку засобів виживання підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування. При цьому найбільш гостро відчувають на собі труднощі становища торговельні підприємства, результати діяльності яких безпосередньо залежать від розробки стратегічних орієнтирів в забезпеченні виходу з кризи, стабілізації і розвитку торгівлі.

Згідно чинного законодавства в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу (прибутку).

Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства, за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Доходи торговельного підприємства мають свої особливості щодо структури, джерел формування, напрямків використання і таке інше, тому потребують окремої уваги при визначенні політики щодо їх управління.

Розмір отримання доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.

Ефективність управління процесом утворення доходів значною мірою залежить від якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення доходів, економічного обґрунтування планів ( прогнозів) формування доходів на майбутній період.

Тому тема розробки управлінських рішень щодо напрямів зростання доходів торговельного підприємства є досить актуальною для практики господарювання. Обґрунтування цих рішень допоможуть підприємцям краще орієнтуватися в умовах невизначеності, будуть основою для визначення чинників та обсягів торговельної діяльності з метою забезпечення не тільки виживання та стабілізації, але й розвитку суб’єктів господарювання.

Актуальність дослідження основ управління доходами торговельного підприємства, недостатнє їх висвітлення в економічній літературі, теоретичне та практичне значення для утвердження ринкових відносин зумовили вибір теми дипломної роботи: «Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності».

Метою дослідження даної дипломної роботи є вивчення системи сучасних методів управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності, з’ясування на практиці механізму формування доходів та здійснення оцінки достатності доходів для забезпечення беззбиткової та рентабельної діяльності підприємства.

Реалізація мети дослідження вимагає розв’язання таких основних задач:

висвітлення економічної сутності доходів торговельного підприємства від операційної діяльності;

визначення основних етапів процесу управління доходами підприємства від операційної діяльності;

дослідження факторів, що обумовлюють обсяги доходів торговельного підприємства;

аналіз обсягу та структури доходів підприємства ТОВ «Боярські Ряди»;

аналіз факторів, що впливають на обсяг доходів підприємства від операційної діяльності;

оцінка достатності доходів від операційної діяльності для забезпечення рентабельної діяльності підприємства;

розрахунок планового обсягу доходу від операційної діяльності ТОВ «Боярські Ряди»;

обґрунтування напрямків зростання доходів торговельного підприємства ТОВ «Боярські Ряди».

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти розробки політики управлянні доходами торговельного підприємства.

Об’єктом дослідження є процес управління доходами товариства з обмеженою відповідальністю «Боярські Ряди», що здійснює оптово-роздрібну торгівлю меблями.

Фінансово-господарська діяльність ТОВ «Боярські Ряди» у 2011 році характеризувалася такими показниками: обсяг товарообороту - 145822,6 тис. грн., обсяг доходу від операційної діяльності - 162057,6 тис грн., обсяг чистого прибутку - 54525,2 тис. грн.

Інформаційна база. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці українських та зарубіжних учених з проблематики управління доходами торговельного підприємства, законодавчі та нормативні акти України, що регулюють діяльність підприємств, матеріали спеціалізованих видань та наукових конференцій. У практичній частині дослідження використовувались дані бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «Боярські Ряди» - ф.№1 «Баланс», ф.№2 «Звіт про фінансові результати», примітки до річної фінансової звітності тощо.

Методи дослідження. При проведенні аналітичних розрахунків у дипломній роботі були використані: для аналізу зміни обсягів та структури показників у динаміці - методи горизонтального та вертикального (структурного) аналізу, для оцінки ефективності управління доходами підприємства - метод фінансових коефіцієнтів, для оцінки кількісного впливу факторів на результативний показник - метод абсолютних різниць. Планові розрахунки здійснені за допомогою економіко - статистичного методу та методу техніко-економічних розрахунків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтування напрямків зростання обсягу доходів від операційної діяльності та управлінських рішень відповідно його досягнення буде прийняте для впровадження на підприємствах торгівлі.

  Подібні статті по економіці

  Управління якістю продукції
  В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

  Фінансова стійкість підприємства
  З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

  Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
  асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.