Меню сайту

Фактори, що обумовлюють обсяги доходів торговельного підприємства

Господарча діяльність підприємств залежить від ряду взаємопов’язаних факторів організаційного, економічного і технічного характеру. В економічних дослідженнях під факторами розуміють умови для здійснення господарських процесів та причини, які впливають на них. Фактори взаємопов’язані між собою та впливають на результати господарської діяльності в різноманітних напрямках: одні - позитивно, інші - негативно. Вони діють взаємозв’язано, і негативні дії одних можуть знизити, або звести нанівець позитивний вплив інших факторів. В процесі аналізу проявляється та змінюється вплив кожного фактора на показники, що досліджуються, визначається причини їх виникнення, взаємозв’язку, взаємозалежності між аналізуємими показниками.

Всі явища та процеси господарської діяльності підприємства знаходяться у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємообумовленості, причому деякі з них - безпосередньо пов'язані між собою, а інші - опосередковано. Кожний результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Оскільки операційний дохід торговельного підприємства є якісним показником його діяльності, то його розмір, структура та склад, а відповідно і рівень формуються під впливом цілої низки факторів як внутрішнього,1 так і зовнішнього середовища підприємства. Саме тому процес аналізу доходів торговельного підприємства поряд з дослідженням процесу їх формування, визначення основних тенденцій та закономірностей розвитку передбачає також виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів.

Комплекс факторів треба розглядати з урахуванням їх взаємодії та. виділенням головних і визначальних факторів для формування правильних висновків і підготовки відповідних управлінських рішень.

Фактори, які досліджуються, можуть бути класифіковані за різними ознаками.

Класифікація факторів - це розподіл їх за групами залежно від загальних ознак, що дає можливість точніше оцінити місце та роль кожного фактору у формуванні величини результативних показників.

Обсяг доходів на торговельному змінюється під впливом факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру і тому для виявлення резервів збільшення доходів торговельного підприємства необхідно дослідити вплив на цей показник ряду факторів, що впливають на різні джерела формування доходів торговельного підприємства.

Отже, факторний аналіз являє собою аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути

як прямим (власне аналіз), тобто роздроблення результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Наведена класифікація дає можливість вивчити та оцінити їх вплив на показники, що вивчаються, розробити оптимальні управлінські рішення.

Зовнішні фактори впливу на операційний дохід підприємства - це фактори, які не залежать від діяльності підприємства:

державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до споживчого кошика;

політика держави по формуванню доходів, скажімо відсутність індексації доходів населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження купівельної спроможності населення, що приводить до зниження обсягів реалізації;

державне регулювання переліку та розміру податків, що формують ціни закупівлі та реалізації, і відповідно визначають рівень цін.

Внутрішні фактори впливу на дохід торговельного підприємства - це фактори, які залежать від діяльності підприємства:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.