Меню сайту

Основні етапи процесу управління доходами підприємства від операційної діяльності

Управління доходами - це частина економічної стратегії торговельного підприємства.

Управління доходами спрямовано на створення економічних умов, які забезпечують відшкодування постійних витрат торговельного підприємства, покриття змінних операційних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної та своєчасної сплати всіх видів податків та обов’язкових платежів та забезпечення отримання цільового чистого прибутку.

Досягнення цих умов пов’язано:

по-перше, з обґрунтування цін на товари, які закуповуються;

по-друге, з раціональністю умов комерційних угод (вибору місця розташування постачальника, умов транспортування та страхування, характеру розрахунків, валюти та термінів платежу та ін.);

по-третє, з встановленням економічного обґрунтованих цін продажу товарів, стимулюючих збільшення попиту (реалізації);

по-четверте, із скороченням кількості ланок товароопросування, яке дозволяє збільшити розміри доходів, які отримуються, за рахунок скорочення кількості посередників;

по-п’яте, з формуванням оптимального асортименту реалізуємих товарів, які відповідають структурі споживчого попиту та забезпечуючи отримання необхідного об’єму доходів;

по-шосте, з диверсифікацією діяльності (асортиментної, регіональної, за видами діяльності), що дозволяє забезпечувати компенсацію можливих втрат доходу у випадку несприятливих змін по окремим товарним, регіональним ринкам, чи погіршення можливостей здійснення окремих видів діяльності.

Таким чином, управління доходами торговельного підприємства передбачає:

Обґрунтування видів діяльності, доцільних для здійснення торговим підприємством.

Встановлення критеріїв ефективності укладених комерційних угод для закупівлі товарів.

Формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та продажу товарів.

Обґрунтоване використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження, які дозволяють забезпечити розширення обсягів реалізації товарів (під час надання знижок покупцям) чи збільшення об’ємів доходів (під час узгодження знижок, які подаються постачальникам).

Встановлення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок (знижок).

Торговельне підприємство може застосовувати як єдиний розмір торговельної надбавки, так і диференціювати його за товарними групами з врахуванням витратоміскості їх реалізації. У цьому випадку асортиментна структура обороту справляє суттєвий вплив на об’єми формування доходу.

Управління доходами, як і іншими економічними показниками, передбачає:

створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

проведення аналізу обсягу, складу отриманих доходів; чинників, які визначають їх розмір та рівень; ступеню достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;

формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;

розробка прогнозу різних можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза з оцінкою доцільності реалізації;

формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Розробка стратегії управління доходами торговельного підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та закономірностей, які притаманні; виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів.

Інформаційною основою аналізу доходів торговельного підприємства є матеріали бухгалтерської звітності - Ф №2 “Звіт про фінансові результати діяльності”, Ф №1 “Баланс”, оборотна відомість по рахунках, на яких ведеться аналітичний облік отриманих доходів; статистичної звітності - Ф №3 - торг. “Звіт про надходження, реалізацію та залишки товарів”, Ф №1 - кр. “Звіт про товарооборот", матеріали оперативного та управлінського обліку, що пов’язані з цінами закупівлі та продажу товарів, договору оренди торговельних приміщень та обладнання, договору фінансових інвестицій тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.