Меню сайту

Оцінка достатності доходів від операційної діяльності для забезпечення рентабельної діяльності підприємства

Обсяги діяльності торговельного підприємства мають певну мінімальну та максимальну межу, які потрібно враховувати при розробці стратегії його діяльності та стратегії управління доходами.

Аналіз та оцінка достатності формування операційних доходів оцінюється в цілому по підприємству на основі дослідження напрямків використання отриманих доходів (на сплату податків, покриття поточних витрат, формування чистого прибутку).

Оцінка достатності формування операційних доходів дозволяє зробити висновок стосовно забезпечення вимог самоокупності та самофінансування розвитку торговельного підприємства.

В основу аналізу критичних обсягів господарської діяльності підприємства на основі внутрішніх джерел інформації було проведено поділ витрат обігу на постійні змінні.

Змінні витрати обігу - це ті витрати, обсяг яких залежить від обсягу товарообороту. До таких витрат було включено: витрати на маркетингові послуги, витрати на оплату праці (премії, доплати), відрахування на соціальні заходи (що нараховуються на премії та доплати) та витрати на транспортні послуги.

Постійні витрати обігу - це ті витрати, які не залежать від обсягу товарообороту. До таких витрат було включено: матеріальні витрати, витрати на оплату праці (оклади), відрахування на соціальні заходи (на окладну частину), амортизація, витрати на зв'язок, витрати на Інтернет послуги, послуги банків, податки та обов'язкові платежі.

Після проведеного аналізу складових витрат обігу підприємства, було встановлено співвідношення, тобто, умовно витрати обігу на протязі 2009- 2011 рр. розподіляються таким чином: 18,95% - змінні, 81,05% - постійні.

Однією з найважливіших характеристик взаємозв'язку затрат, обсягу реалізації і доходу є аналіз беззбитковості. Визначення мінімальної межі діяльності пов'язане з вимогами самоокупності та самофінансування діяльності господарюючого суб'єкта та базується на розрахунку точки беззбитковості («мертвої точки») та точки ліквідації.

Отже, точка ліквідації - це мінімальний обсяг випуску продукції, що дає змогу підприємству відшкодувати тільки умовно-постійні витрати. Ця точка була визначена за формулою:

(2.1)

де Вопост - постійні витрати обігу підприємства, тис. грн;

Ам - амортизація, тис. грн;

Ркд - рівень комерційного доходу у % до товарообороту;

Рво змін - рівень змінних витрат обігу, %.

Розрахунок точки беззбитковості, її аналіз є основними аспектами управління постійними і змінними витратами та обсягом реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Розрахунок точки беззбитковості дозволяє визначити, за якого обсягу продажу підприємство буде беззбитковим, тобто той обсяг продажу, нижче якого підприємство починає втрачати кошти. Вона показує, за якого обсягу виробництва і реалізації продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво. Для підприємства має сенс вести господарську діяльність, якщо це дозволить забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити прибуток. За обсягів випуску продукції, що нижчі за поріг беззбитковості, підприємство понесе збитки.

Розрахунок точки беззбитковості може бути проведено за наступною формулою:

(2.2)

Визначення суми беззбитковості пов'язане із показником запасу фінансової міцності підприємства та порогом безпеки. Запас фінансової міцності - це розмір можливого зниження обсягу реалізації продукції в грошовому і у відсотковому виражені при несприятливій кон'юнктурі товарного ринку, що дозволить йому здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Запас фінансової міцності у відсотках показує, на скільки відсотків підприємство може знизити обсяг реалізації, не зазнаючи при цьому збитків. Запас фінансової міцності в абсолютній сумі це різниця між виручкою від реалізації і порогом рентабельності.

В свою чергу поріг рентабельності являє собою обсяг виручки від реалізації, при якій підприємство досягає беззбиткової діяльності, при цьому воно не отримує прибуток, тобто виручка являється сумою всіх витрат ( це відношення постійних витрат до питомої ваги маржинального доходу у виручці від реалізації). Дані показники були визначені за наступними формулами:

(2.3)

(2.4)

Отже, для виявлення можливостей підприємства щодо покриття необхідних витрат та забезпечення можливостей розвитку господарської діяльності було проаналізовано показники, що характеризують критичні обсяги діяльності підприємства, котрі представлені в таблиці 2.6.

Як бачимо протягом 2009-20111 рр. обсяги реалізації товарів не досягали рівня, хоча б для забезпечення відшкодування постійних витрат обігу підприємства. Тобто, це означає, що торгівельна діяльність приносила збиток підприємству, котре балансувало на межі припинення діяльності в цілому. Але в 2011 році були скорочені витрати обігу постійні на 6212,65 тис. грн, а також за рахунок збільшення кількості торговельних площ відбулось зростання товарообороту, тому підприємство спромоглося реалізувати необхідну кількість товарів для досягнення і перевищення рівня значення аналізованого показника.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.