Меню сайту

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулюючого значення. Вона є тим "імпульсом зворотного зв'язку", на підставі якого суттєво визначаються зміст стратегії і тактики розвитку виробництва на майбутній період.

Управління ефективністю виробництвом в практичній управлінській діяльності виступає об’єктивною вимогою, а сучасні умови формують потребу у її здійсненні не тільки на емпіричному рівні, як це часто робиться, а й на науковому підґрунті. Це вимагає, в першу чергу, розробки методології управління ефективністю виробництвом, яка повинна ґрунтуватися на її якісно-кількісній визначеності та враховувати найбільш важливі фактори формування. Крім того, вона повинна бути придатною для використання різними за специфікою та рівнями ієрархії соціально-економічними системами. Також управління ефективністю виробництвом у значній мірі сьогодні залежить від програмного забезпечення, а тому має бути економічно доцільною та доступною у користуванні для суб’єкта упраління. Особливо це стосується підприємств харчової промисловості, де забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентоздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. А тому, найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є - ефективність виробництва. Процес управління ефективністю виробництвом на підприємстві є найголовнішою стратегією будь - якого господарства. Ефективність процесу управління - це обґрунтована стратегія і тактика організацій. Більшість підприємств збанкрутували чи отримують збитки, або їх виробництво не рентабельне лише тому, що управлінські рішення стосовно управління виробництвом є не ефективними і не направлені на перспективний розвиток, що підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи - на основі теоретичного дослідження стану та проблем управління ефективністю виробництва розробити практичні рекомендації щодо напрямів її удосконалення в умовах досліджуваного підприємства.

Досягнення визначеної мети здійснювалося на основі таких завдань:

. Вивчити теоретичні аспекти управління ефективністю виробництва;

. Визначити основні фактори, що впливають на рівень управління ефективністю виробництва;

. Дослідити фінансово-економічний стан підприємства;

. Проаналізувати систему управління ефективністю виробництва на підприємстві;

. Запропонувати шляхи удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах досліджуваного підприємства.

Об’єктом дипломної роботи є процес управління ефективністю виробництва підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і практичних аспектів удосконалення управління ефективністю виробництва досліджуваного підприємства.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених в області економічного аналізу, менеджменту, економіки підприємства та виробництва. В процесі роботи були використані наступні методи: логічного узагальнення - для розкриття сутності поняття «управління ефективністю виробництва» та змісту процесу управління виробництвом; графоаналітичний метод - для аналізу та порівняння статистичних даних щодо виробничої програми підприємства; індукції і дедукції, аналізу і синтезу, класифікації; підходи: інформаційний (аналіз джерел інформації).

Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, річна фінансова звітність ПП "Каравай" за останні три роки, а також дані первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота викладена на 111 сторінках і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури та додатків.

  Подібні статті по економіці

  Економіка сім'ї теоретичний аспект
  Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

  Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
  В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

  Шляхи підвищення прибутковості підприємства
  Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

  Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.