Меню сайту

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулюючого значення. Вона є тим "імпульсом зворотного зв'язку", на підставі якого суттєво визначаються зміст стратегії і тактики розвитку виробництва на майбутній період.

Управління ефективністю виробництвом в практичній управлінській діяльності виступає об’єктивною вимогою, а сучасні умови формують потребу у її здійсненні не тільки на емпіричному рівні, як це часто робиться, а й на науковому підґрунті. Це вимагає, в першу чергу, розробки методології управління ефективністю виробництвом, яка повинна ґрунтуватися на її якісно-кількісній визначеності та враховувати найбільш важливі фактори формування. Крім того, вона повинна бути придатною для використання різними за специфікою та рівнями ієрархії соціально-економічними системами. Також управління ефективністю виробництвом у значній мірі сьогодні залежить від програмного забезпечення, а тому має бути економічно доцільною та доступною у користуванні для суб’єкта упраління. Особливо це стосується підприємств харчової промисловості, де забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентоздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. А тому, найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є - ефективність виробництва. Процес управління ефективністю виробництвом на підприємстві є найголовнішою стратегією будь - якого господарства. Ефективність процесу управління - це обґрунтована стратегія і тактика організацій. Більшість підприємств збанкрутували чи отримують збитки, або їх виробництво не рентабельне лише тому, що управлінські рішення стосовно управління виробництвом є не ефективними і не направлені на перспективний розвиток, що підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи - на основі теоретичного дослідження стану та проблем управління ефективністю виробництва розробити практичні рекомендації щодо напрямів її удосконалення в умовах досліджуваного підприємства.

Досягнення визначеної мети здійснювалося на основі таких завдань:

. Вивчити теоретичні аспекти управління ефективністю виробництва;

. Визначити основні фактори, що впливають на рівень управління ефективністю виробництва;

. Дослідити фінансово-економічний стан підприємства;

. Проаналізувати систему управління ефективністю виробництва на підприємстві;

. Запропонувати шляхи удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах досліджуваного підприємства.

Об’єктом дипломної роботи є процес управління ефективністю виробництва підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і практичних аспектів удосконалення управління ефективністю виробництва досліджуваного підприємства.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених в області економічного аналізу, менеджменту, економіки підприємства та виробництва. В процесі роботи були використані наступні методи: логічного узагальнення - для розкриття сутності поняття «управління ефективністю виробництва» та змісту процесу управління виробництвом; графоаналітичний метод - для аналізу та порівняння статистичних даних щодо виробничої програми підприємства; індукції і дедукції, аналізу і синтезу, класифікації; підходи: інформаційний (аналіз джерел інформації).

Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, річна фінансова звітність ПП "Каравай" за останні три роки, а також дані первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота викладена на 111 сторінках і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури та додатків.

  Подібні статті по економіці

  Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
  Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

  Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
  Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

  Дефекти ринку та механізми їх усунення
  З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.