Меню сайту

Фактори впливу на управління ефективністю виробництва

Рівень економічної і соціальної ефективності виробництва залежить від численних чинників, що її визначають. У зв'язку з цим для практичного розв'язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває класифікація чинників її зростання. Усі чинники доцільно класифікувати за обмеженою кількістю групувальних ознак, що сприяє визначенню головних напрямків і шляхів підвищення ефективності виробництва (продуктивності діяльності підприємства).

Класифікація великої різноманітності чинників зростання ефективності (продуктивності) може здійснюватись за трьома ознаками:

) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення);

) напрямками розвитку і удосконалення виробництва;

) місцем реалізації у системі управління виробництвом [39, с. 44].

Групування чинників за першою ознакою уможливлює досить чітке визначення джерел. Підвищення ефективності, зростання продуктивності праці (економія витрат живої праці), зниження фондомісткості (капіталомісткості) і матеріаломісткості продукції, поліпшення використання природних ресурсів. Активне використання перелічених джерел підвищення ефективності виробництва передбачає здійснення комплексу заходів, які за своїм змістом характеризують основні напрямки розвитку і удосконалення виробництва (друга ознака групування чинників). Визначальними напрямками є перш за все прискорення темпів науково-технічного і організаційного прогресу:

створення нових і удосконалення існуючих технологій, конструкційних матеріалів, засобів праці і кінцевої продукції;

механізація і автоматизація виробничих процесів; запровадження прогресивних методів і форм організації виробництва і праці;

побудова і регулювання ринкового механізму господарювання).

Класифікація внутрішніх чинників на "тверді" і "м'які" природно є досить умовною і незвичною, але широко відомою і використовуваною на підприємствах зарубіжних країн. Назви "тверді" і "м'які" чинники запозичені з англійської комп'ютерної термінології, відповідно до якої сам комп'ютер називається "твердим товаром", а програмне (математичне) забезпечення - "м'яким товаром". При цьому "твердими чинниками" позначають такі з них, що можна виміряти і мають фізичні параметри, а "м'якими" - ті, які не можна фізично відчути, проте мають неабияке значення для економічного управління виробництвом [24, с.141].

На рівень продуктивності кожного окремого підприємства безпосередній чи непрямий вплив справляють зовнішні чинники ефективності виробництва. Проте самі підприємства не можуть активно їх контролювати.

Підприємство може і повинне постійно контролювати процес використання внутрішніх факторів шляхом розробки послідовного здійснення власної програми підвищення управління ефективністю виробництва.

Інтегрована модель факторів ефективності виробництва представлена на рис.1.4.

Класифікаційні ознаки факторів ефективності виробництва

Види витрат і ресурсів (джерела підвищення ефективності)

Основні напрямки розвитку й удосконалення виробництва

Місце реалізації факторів у системі управління виробництвом

Продуктивність праці Фондомісткість продукції Матеріалоємність продукції Природні ресурси

НТП структура виробництва організаційні системи керування форми і методи організації виробництва якість продукції планування і мотивація виробництва

внутрішні

зовнішні

«тверді» технологія устаткування матеріали й енергія вироби “м'які” робітники організація і система методи роботи стиль управління

Державна економічна й соціальна політика Інституційні механізми Інфраструктура Структурні зміни

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.