Меню сайту

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки.

Аналіз фінансових результатів є актуальною темою, оскільки в отриманні прибутку зацікавлені усі учасники економіки: підприємства та їх контрагенти, банки, власники, держава, суспільство.

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності суб’єкта господарювання: технологія і організація виробництва, система внутрішнього і зовнішнього контролю та інші особливості діяльності. Саме фінансові результати є основою збільшення економічного потенціалу підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.

Предметом дослідження даної курсової роботи є економічний аналіз фінансових результатів.

Об’єктом дослідження є ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод".

Завданнями курсової роботи є:

. Дослідження аналізу фінансових результатів в літературних, нормативних джерелах;

2. Проведення аналізу фінансових результатів ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод";

. Проведення експрес-аналізу та поглибленого аналізу ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод".

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки.

Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесене для отримання цих доходів.

Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого прибутку з метою визначення тенденцій розвитку підприємства, можливості отримання дивідендів, мінімізації власного фінансового ризику. Такі зовнішні суб’єкти аналізу як податкові органи вивчають елементи прибутку, що підлягає оподаткуванню, з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової і податкової звітності.

У практичній діяльності підприємства не завжди існує можливість отримати прибуток. Існує також негативна форма фінансового результату - збиток.

Збиток - це певні витрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат над сумою доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об’єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами виникнення збитку можуть бути порушення прав суб’єкта господарювання, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства та може призвести до банкрутства.

Перед аналітиками стоїть завдання спрогнозувати виникнення збитків і розробити рекомендації щодо їх попередження та усунення. Необхідно враховувати, що будь-які збитки є реальними резервами підвищення прибутку, оскільки усунення недоліків передбачає покращання вже існуючих показників.

Метою аналізу фінансових результатів є визначення повноти та якість їх отримання, динаміка абсолютних відносних показників, з’ясування спрямованості, ступеня впливу факторів на зміну прибутку та рентабельності, визначення можливих резервів його зростання.

Тому для досягнення поставленої мети в процесі проведення аналізу вирішуються певні завдання.

В таблиці 1.1.1 висвітлені дані про об’єкти, головні завдання та основні етапи проведення аналізу в різних економічних джерелах.

Таблиця 1.1.1 Розкриття методики аналізу фінансових результатів в літературних джерелах

№ з/п

Автор

Назва

Об’єкт аналізу

Завдання аналізу

Етапи аналізу

1

2

3

4

5

6

1

Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. [2]

Фінансовий аналіз

показники рентабельності діяльності підприємства; резерви збільшення прибутку

вивчення обсягів, складу і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства; перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку; загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка; визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом, вивчення динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів; виявлення чинників впливу на формування прибутку, оцінка їх динаміки і розрахунки їх впливу; вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку; виявлення резервів збільшення прибутку; розробка заходів, спрямованих на реалізацію виявлених резервів

вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових результатів; факторний аналіз прибутку; аналіз показників рентабельності; факторний аналіз показників рентабельності; аналіз резервів збільшення прибутку

2

Болюх М.А., Бурчевський В. З, Горбатюк М.І. [3]

Економічний аналіз

прибуток від реалізації продукції; дохід від цінних паперів; резерви збільшення прибутку; показники рентабельності продукції

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку; виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу; вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку; виявлення резервів збільшення прибутку; розроблення заходів для використання виявлених резервів

аналіз прибутку від реалізації продукції; аналіз доходів від цінних паперів; аналіз резервів збільшення прибутку; аналіз розподілу чистого прибутку; аналіз рентабельності продукції; аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку

3

Бутинець Ф.Ф. [4]

Економічний аналіз

обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів; показники рентабельності діяльності підприємства; напрями розподілу та використання прибутку; резерви збільшення прибутку та рентабельності

систематичний контроль за формуванням фінансових результатів; загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів; виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати; встановлення доцільності та ефективності використання прибутку; визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження

аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів; оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності; аналіз взаємозв’язку "витрати-обсяги-прибуток"; аналіз показників рентабельності; аналіз розподілу і використання прибутку підприємства, його впливу на фінансовий стан; аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності

4

Грабовецький Б. Є. [5]

Економічний аналіз

прибуток від виробництва та реалізації продукції; показники рентабельності діяльності підприємства; резерви збільшення прибутку і рентабельності

оцінка виконання плану і динаміки з прибутку; оцінка впливу факторів на зміну прибутку; оцінка впливу факторів на зміну рентабельності; виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і і розробка заходів для використання виявлених резервів

аналіз прибутку від виробництва продукції; аналіз прибутку від реалізації продукції; маржинальний аналіз; аналіз рівня беззбитковості; аналіз рентабельності; аналіз виробничого і фінансового лівериджу; оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції

5

Івахненко В.М. [6]

Курс економічного аналізу

чистий прибуток; валовий прибуток; показники рентабельності

оцінка виконання плану з прибутку у цілому і за окремими видами прибутків і збитків; вивчення динаміки фінансових результатів за ряд років; визначення впливу основних факторів на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції; оцінка рівня рентабельності продукції та підприємства; обчислення резерву зростання прибутку та підприємства

аналіз чистого прибутку; аналіз валового прибутку; аналіз інших доходів і витрат; аналіз рентабельності

6

Ізмайлова К.В. [7]

Фінансовий аналіз

рівні, динаміка і структура фінансових результатів;

оцінювання динаміки прибутку; виявлення і кількісне оцінювання впливу

аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів; факторний аналіз прибутку від

прибуток від операційної діяльності

різних чинників на розмір фінансових результатів; оцінювання резервів збільшення прибутку

операційної діяльності; аналіз взаємозв’язку "витрати-обсяг-прибуток"

7

Ковальчук М.І. [8]

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК

склад доходів і прибутку; фінансові результати від операційної діяльності; напрями використання і розподілу прибутку

оцінка результатів реалізації продукції, одержаних доходів і прибутків; систематичний контроль за формуванням доходів і прибутку; визначення величин впливу на фінансові результати окремих факторів; виявлення можливостей збільшення прибутку та підвищення рентабельності; розробка заходів щодо використання резервів підвищення фінансових результатів; перевірка відповідності фактичного розподілу прибутку вимогам діючим нормативним актам, інструкціям

аналіз складу загальних доходів і прибутку підприємства; аналіз фінансових результатів від операційної діяльності аналіз реалізаційних цін на продукцію аналіз позареалізаційних доходів і витрат аналіз рентабельності витрат аналіз розподілу прибутку

8

Крамаренко Г. О. Чорна О. Є. [9]

Фінансовий аналіз

динаміка абсолютних показників; структура показників

оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів; визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку і рівень рентабельності; виявлення і

зміна кожного показника за аналізований поточний період ("горизонтальний аналіз" показників фінансових результатів за звітний період); дослідження структури відповідних

оцінка можливих резервів зростання прибутку і рентабельності; аналіз порогу прибутку

показників і їх зміни ("вертикальний аналіз" показників); зміна показників фінансових результатів за звітний період ("трендовий аналіз" показників)

9

Литвин Б.М., Стельмах М.В. [11]

Фінансовий аналіз

прибуток від операційної діяльності; напрями розподілу і використання прибутку; показники рентабельності

вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку; здійснення системного контролю за процесом формування прибутку і зміною його динаміки; визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові результати діяльності підприємства; вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку; розрахунок і оцінка показників рентабельності; вироблення рекомендацій, спрямованих на мобілізацію виявлених резервів зростання прибутку і рентабельності

факторний аналіз прибутку від операційної діяльності; аналіз взаємозв’язку "витрати-обсяги-прибуток"; аналіз розподілу і використання прибутку; аналіз показників рентабельності

10

Мец В.О. [17]

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

валовий та балансовий прибутки; прибутки від виробництва та реалізації продукції; резерви зростання прибутку; напрями розподілу прибутку; показники рентабельності

перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку; загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка; визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом); вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів; вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку; визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві; вивчення основних напрямків розподілу прибутку

аналіз валового прибутку; аналіз прибутку від виробництва продукції; аналіз балансового прибутку; аналіз прибутку від реалізації продукції; аналіз позареалізаційних операцій; аналіз рівня беззбитковості підприємства; аналіз резервів зростання прибутку; аналіз розподілу прибутку; аналіз рентабельності

11

Мошенський С.З., Олійник О.В. [18]

Економічний аналіз

обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів; показники рентабельності діяльності підприємства; напрями розподілу

оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів; виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати; встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів; оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності; аналіз взаємозв’язку "витрати-обсяги-прибуток"; аналіз

та використання прибутку; резерви збільшення прибутку та рентабельності

визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження

показників рентабельності; аналіз розподілу і використання прибутку підприємства, його впливу на фінансовий стан; аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності

12

Попович П.Я. [21]

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання

оцінка динаміки прибутку; прибуток від реалізації продукції; напрями використання чистого прибутку

оцінювання динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності): визначення спрямованості й величини впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності; виявлення й оцінювання можливих резервів зростання прибутку і рентабельності; аналіз порогу прибутку

загальна оцінка динаміки і показників прибутку; чинниковий аналіз прибутку від реалізації продукції; аналіз розподілу прибутку; аналіз використання підприємствами чистого прибутку

13

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. [22]

Економічний аналіз

склад і динаміка фінансових результатів; показники рентабельності; напрями використання чистого прибутку підприємства

перевірка виконання плану з чистого прибутку в цілому та в розрізі його складових; оцінка зміни прибутку в динаміці за кілька років з метою виявлення її закономірностей і тенденцій; визначення впливу факторів на зміну валового прибутку

загальна оцінка складу та динаміки фінансових результатів; аналіз операційного прибутку; факторний аналіз зміни валового прибутку; аналіз взаємозв’язку "витрати-обсяг-прибуток"; аналіз рентабельності; аналіз використання чистого

оцінка реальності плану з валового прибутку з урахуванням плану щодо випуску продукції та зміни залишків нереалізованої продукції; виявлення причин збитків у діяльності підприємства; оцінка рентабельності роботи підприємства в цілому та в розрізі окремих видів діяльності, окремих видів продукції підприємства, факторний аналіз її змін; виявлення резервів подальшого зростання прибутку і на цій основі підвищення рівня рентабельності підприємства, розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів та контроль за їх виконанням

прибутку підприємства

14

Цал-Цалко Ю.С. [23]

Фінансовий аналіз

чистий прибуток; напрями розподілу чистого прибутку; показники рентабельності

вивчення величини і структури прибутку (збитку) за видами та об’єктами діяльності; оцінка сценарій впливу ситуації щодо зміни цін і обсягів реалізації на операційний прибуток; виявлення впливу факторів на величину валового

аналіз формування фінансових результатів підприємства; аналіз впливу факторів на зміну фінансового результату підприємства; аналіз розподілу чистого прибутку; аналіз рентабельності підприємства

фінансового результату; вивчення напрямів і тенденцій розподілу чистого прибутку (збитку)

15

Череп А.В. [24]

Економічний аналіз

склад і динаміка прибутку; показники рентабельності підприємства;

систематичний контроль за виконанням планової реалізації продукції й отриманого прибутку; визначення впливу як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати; виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку; оцінка роботи підприємства із збільшення обсягу виробництва продукції, її реалізації і рівня рентабельності; розробка заходів щодо використання виявлених резервів

аналіз складу і динаміки прибутку; аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг; аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності; аналіз рентабельності діяльності; методика підрахунку збільшення суми прибутку та рентабельності

16

Черниш С.С. [25]

Економічний аналіз

рівень і динаміка показників прибутку; напрями використання прибутку; показники рентабельності діяльності

вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку; систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його

аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку; аналіз та оцінка виробничого та фінансового лі вереджу; аналіз використання прибутку; аналіз показників рентабельності

динаміки; визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку; виявлення резервів збільшення суми прибутку та підвищення рівня прибутковості бізнесу; оцінювання роботи підприємства з використанням можливостей збільшення прибутку та рентабельності; розробка рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком

17

Шеремет О.О. [27]

Фінансовий аналіз

структура і динаміка фінансових результатів; показники рентабельності діяльності

оцінювання динаміки прибутку; виявлення і кількісне оцінювання впливу різних чинників на розмір прибутку; оцінювання резервів збільшення прибутку

горизонтальний і вертикальний аналізи прибутку; факторний аналіз прибутку; аналіз рентабельності; аналіз маржинального доходу

18

Лифиренко Г.Н. [12]

Финансовый анализ предприятия

Оцінка динаміки показників балансового і чистого прибутку; Вивчення структури і складових елементів балансового прибутку; Виявлення та вимір впливу факторів, які впливають на

направлення використання чистого прибутку; аналіз доходності підприємства; факторний аналіз показників прибутку від реалізації продукції; розрахунок і аналіз основних показників

балансовий прибуток і від реалізації продукції

рентабельності

19

Савицкая Г.В. [19]

Экономичес- кий анализ

вивчення можливостей отримання прибутку; систематичний контроль за процесом формування прибутку та змінами його динаміки; визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати і оцінка якості прибутку; виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня доходності бізнесу; оцінка роботи підприємства з використання можливостей збільшення прибутку і рентабельності; розроблення рекомендацій з підвищення ефективності системи управління прибутком

аналіз складу і динаміки прибутку підприємства; аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг; аналіз рівня середньореалізаційних цін; аналіз інших фінансових доходів і витрат; аналіз показників рентабельності; методика розрахунку резервів збільшення прибутку і рентабельності

20

Чернов В.А. [26]

Аудит и финансовый анализ

Не розглядалося

вивчення даних про формування фінансових результатів і використання прибутку; дослідження динаміки показників прибутку і рентабельності підприємства; виявлення та вимір впливу основних факто-

аналіз валового доходу; аналіз формування і використання прибутку; факторний аналіз прибутку

рів; виявлення резервів та їх використання для підвищення прибутку і рентабельності підприємства

Отже, за даними інформації різних авторів можна зробити висновок, що об’єкт курсової роботи досліджено на достатньому рівні. Кожен автор розкрив методику аналізу фінансових результатів, визначив об’єкт, головні завдання та етапи проведення економічного аналізу. Найширше розкрито питання щодо головних завдань аналізу. Більшість авторів приділяють увагу таким основним завданням як оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів; виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати; встановлення доцільності та ефективності використання прибутку; визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження. Також майже всі автори мають однаковий підхід щодо визначення етапів аналізу фінансових результатів.

Я вважаю, що доцільно буде виділити такі етапи аналізу фінансових результатів:

. Аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.

. Аналіз показників рентабельності.

. Факторний аналіз фінансових результатів від операційної діяльності.

. Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу.

Тому основна увага в курсовій роботі буде приділятися саме цим етапам.

  Подібні статті по економіці

  Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
  Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

  Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
  Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

  Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
  У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.