Меню сайту

Поглиблений фінансовий аналіз ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Майновий потенціал підприємства характеризується розміром, складом і станом засобів, якими володіє підприємство. Грошова оцінка таких засобів наводиться в активі балансу підприємства, а джерела їх утворення - в пасиві.

Спочатку оцінюється зміна валюти балансу, формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна та джерелах його утворення, встановлюються зв’язки між різними показниками, виявляються "хворі" статті звітності, ознаки нормального балансу. Характеристику про якісні зміни в структурі засобів та їх джерел утворення можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу. Для цього визначається питома вага окремих статей активу та пасиву балансу в загальному підсумку балансу, розраховуються суми відхилень в структурі основних статей балансу порівняно з попереднім періодом.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи. Від того, які кошти (власні чи залучені) вкладені в оборотні і необоротні засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва та у сфері обігу, в грошовій і матеріальній формах, наскільки оптимальне їх співвідношення, багато в чому залежить результати виробничої і фінансової діяльності, а, отже, і фінансово-майновий стан підприємства.

У процесі функціонування підприємства, величина активів та їх структура постійно змінюються. У зв’язку з цим у процесі аналізу активів підприємства слід вивчити зміни в їх складі, структурі та оцінити їх. Від структури активів залежить:

- ефективність діяльності суб’єкта господарювання (обсяг випуску продукції, оборотність, рентабельність);

- фінансовий стан підприємства (ліквідність балансу, швидкість оборотності активів).

При внутрішньому аналізі необхідно вивчити динаміку та структуру власного і залученого капіталу, з’ясувати причини зміни в окремих складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

За даними додатку 1 проведемо аналіз структури активів і пасивів підприємства, які подані в таблицях 3.3 і 3.4.

Таблиця 3.3 Аналіз структури активів "ПАТ Полтавський турбомеханічний завод"

Види активів

Сума, тис. грн.

Структура активів в підсумку, %

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

пунктів структури щодо

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

балансу в цілому

окремих розділів балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: залишкова вартість

267

2601

0,11

1,15

0,34

3,2

+2334

у 9,7 р.

+1,04

+2,86

первісна вартість

1093

3946

Х

Х

Х

Х

+2853

у 3,6 р.

Х

Х

знос

(826)

(1345)

Х

Х

Х

Х

-519

-68,83

Х

Х

Незавершене будівництво

9292

10254

3,84

4,52

11,94

12,63

+962

+10,35

+0,68

+0,69

Основні засоби: залишкова вартість

68259

68324

28,17

30,11

87,71

84,16

+65

+0,1

+1,94

3,55

первісна вартість

136083

143292

Х

Х

Х

Х

+7209

+5,3

Х

Х

знос

(67824)

(74968)

Х

Х

Х

Х

-7144

-10,53

Х

Х

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

       

інші фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

77820

81181

32,12

35,75

100,00

100,00

+3361

+4,32

+3,63

Х

ІІ. Оборотні активи

Запаси: виробничі запаси

15913

10654

6,57

4,7

9,7

7,33

-5259

-33,05

-1,87

-2,37

тварини на вирощуванні і відгодівлі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

незавершене виробництво

21145

27450

8,73

12,1

12,88

18,88

+6305

+29,82

+3,37

+6

готова продукція

27003

25436

11,15

11,21

16,45

17,49

-1567

-5,8

+0,06

+1,04

Товари

1204

546

0,5

0,24

0,73

0,38

-658

-54,65

-0,26

-0,35

Векселі одержані

29

25

0,01

0,01

0,02

0,02

-4

-13,8

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

83789

66197

34,58

29,17

51,04

45,53

17592

21

5,41

5,51

первісна вартість

83789

66197

34,58

29,17

51,04

45,53

-17592

-21

-5,41

-5,51

резерв сумнівних боргів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

983

1288

0,41

0,57

0,6

0,89

+305

+31,03

+0,16

+0,29

за виданими авансами

6270

4445

2,59

1,96

3,82

3,06

-1825

-29,11

-0,63

-0,76

з нарахованих доходів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

533

142

0,22

0,06

0,32

0,1

-291

-73,36

-0,16

-0,22

в іноземній валюті

1473

279

0,61

0,12

0,9

0, 19

-1194

-81,06

-0,49

-0,71

Інші оборотні активи

5825

8944

2,4

3,94

3,55

6,15

+3119

+53,55

+1,54

+2,6

Усього за розділом ІІ

164167

145406

67,76

64,08

100,00

100,00

-18761

-11,43

-3,68

Х

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

295

319

0,12

0,14

100,00

100,00

+24

+8,14

0,02

Х

Баланс

242282

226906

100,00

100,00

Х

Х

-15376

-6,35

Х

Х

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.