Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Полтавський турбомеханічний завод - одне з найстаріших підприємств м. Полтава, був заснований в 1899 році. Згідно з наказом Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України за № 55 вiд 04.03.1994 р. підприємство було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод". В 2010 році - Публічне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод". Завод спецiалiзується по випуску продукції у двох напрямках: виробництво турбінних частин та випуск серійної продукції.

Завод розташований на двох промислових майданчиках. Перший майданчик знаходиться в центральній частині Київського району м. Полтава i має повне інженерне забезпечення. Другий майданчик знаходиться на вул. Старокотелевськiй, 2 (Затуринський промвузол), де розміщено ливарне виробництво з усіма допоміжними службами. Загальна чисельність працюючих на пiдприємствi - 1230 чол. До структурних пiдроздiлiв заводу входять чотири основних цехи по виготовленню запасних частин для турбінного устаткування теплових електростанцій вітчизняного та зарубіжного виробництва, а також виробництво серійної продукції. Підприємство має допоміжне виробництво: ливарне, ковальсько-пресове, інструментальне, деревообробне, термiчнi i гальванiчнi вiддiлення, склад готової продукції. Структура підприємства вiдповiдає вимогам закону України "Про господарські товариства".

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні" від 16.07.1999р. № 996 XIV, на пiдприємствi встановлено такі принципи, методи та процедури, що використовуються для складання та подання фінансової звiтностi i формують облікову політику. Для забезпечення бухгалтерського обліку на пiдприємствi створено пiдроздiл бухгалтерії, який очолюється головним бухгалтером. Підприємство обрало журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку на машинних та паперових носіях iнформацiї. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Для контролю та порядкуванню оброблення даних, на пiдставi первинних документів, складають зведені облiковi документи. Господарські операції відображають в облікових регістрах у тому звітному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документів i регiстрiв бухгалтерського обліку, недостовiрнiсть відображення у них даних, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Основними видами дiяльностi товариства є виробництво продукції технічного призначення: повiтрянi компресори та компресорні станції - вони становили в 2010 році 40,76% загального обсягу, та запасні частини до енергоустаткування - 41,1% загального обсягу. Навіть в умовах наростаючої конкуренції завод залишається одним з основних виробників запасних частин до парових турбін. Використовуючи технiчнi можливості, завод виготовляє як складну одиничну продукцію, так i серійну продукцію на достатньо високому рiвнi. Залежність виробництва від сезонних змін відсутня, але можливе збільшення реалiзацiї серійної продукції у лiтнiй період пов'язане з ростом сезонного попиту на неї. Виготовлення та реалiзацiя запасних частин до енергетичного обладнання в основному випускається під замовлення покупця, а компресори, компресорні станції, маслоочиснi, та зварювальні агрегати, насоси та товари народного вжитку реалізуються шляхом вільного продажу замовнику. Продукція заводу має конкурентну ціну, на деякі види продукції - значно нижча, ніж на аналогічну продукцію інших виробників. При реалiзацiї продукції застосовуються рiзнi види оплати - як попередня, так i наступна, в терміни, узгодженими із замовником. Підприємство не є монополістом по випуску своєї продукції на внутрішньому ринку України. Підприємство відпускає продукцію за відпускними цінами, затвердженими Головою правління. Основними споживачами продукції заводу є електростанції України та країн СНД, підприємства, у яких експлуатуються парові турбіни, будiвельно-монтажнi органiзацiї та iншi.

На пiдприємствi розроблений ряд заходів щодо стабiлiзацiї фінансового стану заводу, технічного переозброєння та реконструкції виробництва. Впродовж 49 років на ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод" успішно розвивається така галузь виробництва, як компресоробудування. Найбільш розповсюдженим i універсальним типом компресорних машин були поршневі компресори. ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод" - є одним із найбільших виробників цієї техніки в СНД. На заводі випускаються повiтрянi компресори загального призначення для залізничного i комунального транспорту, газові компресори для стиснення парів пропан-бутану, пересувні i переносні компресорні станції i установки, побутові компресори. Всього понад 70 найменувань. На протязі року проводилася робота за нормою контролю конструкторської та технологічної документації заводу. Розроблений та реалізується план-графiк внутрiшнiх аудитів в системі менеджменту якості. Наглядовий аудит заводської системи менеджменту, проведений аудиторами міжнародної органiзацiї SGS, дав позитивний висновок функціонування системи та процесів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.