Меню сайту

Методика економічного аналізу фінансових результатів

Основними завданнями економічного аналізу фінансових результатів є:

- систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

- загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

- виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати;

- встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

- визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження.

Об’єктами аналізу фінансових результатів є:

- обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

- показники рентабельності діяльності підприємства;

- напрями розподілу та використання прибутку;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності.

На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою.

Фактори, що впливають на величину фінансового результату від основної діяльності:

- обсяг реалізації (ринки збуту, обсяг виробництва, кон’юнктура ринку, залишки запасів продукції) - може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку;

- собівартість реалізації (ціни на матеріали, рівень витрат на окремі вироби) - собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки;

- структура реалізованої продукції (кон’юнктура ринку, ринки збуту) - при зростанні частки реалізації рентабельної продукції сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшується;

- ціна реалізації (ринки збуту, терміни реалізації, якість продукції, рівень інфляції) - зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Фактори, що впливають на фінансовий результат від іншої операційної діяльності:

- доходи іншої операційної діяльності (дохід від списання кредиторської заборгованості, доходи (втрати) від штрафів, пені, неустойки, доходи від повернення безнадійних боргів, доходи (витрати) від реалізації інших необоротних активів, доходи (витрати) від списаних раніше активів);

- витрати іншої операційної діяльності (нестачі і втрати від псування цінностей, втрати від знецінення запасів, витрати на дослідження та розробки, адміністративні витрати, витрати на збут).

Фактори, що впливають на фінансові результати від інвестиційної діяльності:

доходи та витрати від інвестиційної діяльності (дохід від безоплатно одержаних активів, доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій, втрати від уцінки необоротних активів, доходи (витрати) від реалізації необоротних активів, доходи (витрати) від не операційної курсової різниці, доходи (витрати) від реалізації майнових комплексів).

У діяльності будь-якого підприємства можуть виникати прибутки та збитки від надзвичайної діяльності.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.