Меню сайту

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання

Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах пов'язана з якісною реалізацією потенціалу підприємства. Забезпеченість держави необхідними їй ресурсами є однією з ключових складових економічної безпеки країни. Ресурсне забезпечення відіграє провідну роль у зростанні економічного розвитку держави, її політичній та економічній незалежності та формуванні економічного потенціалу загалом.

В умовах формування ринкових відносин важливу роль у стабільній роботі підприємства відіграють їх ресурси, що становлять основу його економічного потенціалу. Залежно від джерел формування ресурсного потенціалу та ефективності його використання залежать економічні показники діяльності підприємства, зокрема такі як обсяги діяльності, доходи, витрати, прибуток, і т.д. Незважаючи на те, що поняття економічний потенціал часто трапляється у сучасній науковій літературі ні в нашій країні, ні за кордоном немає загальноприйнятого визначення чи комплексних досліджень даної категорії. Існують істотні розходження у визначенні змісту реальних процесів, а саме що виражає категорія "потенціал". Все це відповідно ускладнює розробку методів його кількісної оцінки, аналізу використання та розвитку. Важливість вивчення проблеми потенціалу полягає у розкритті його суті, складу, співвідношення та взаємозв'язку з іншими категоріями.

Актуальність теми з практичної точки зору полягає в тому, що потенціал розвитку будь-якого підприємства визначає результати його діяльності за певний період, отже надає власникам можливість зіставити свої очікування із запланованими результатами, оцінка фінансово-економічних показників стає переконливим аргументом доцільності функціонування будь-якого під-приємства. Ефективне функціонування підприємства в умовах розвитку ринкових відносин пов'язане із забезпеченням оптимального співвідношення між затратами та результатами його діяльності, знаходження більш раціональних форм застосування капіталу. Успішна реалізація названих умов залежить від форм ресурсного забезпечення та характеру його використання, тобто від економічного потенціалу підприємства.

Внесок у дослідження даної теми внесли такі вчені як Е.В. Попов,

Н.С. Краснокутська, О. Живолуга, О. Климахіна, однак не існує однозначності у визначених категоріях та методах їх оцінки.

Метою написання курсової роботи є: дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу економічного потенціалу підприємства; дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу економічного потенціалу підприємства та надання пропозицій щодо його вдосконалення.

Завдання, пов’язані з виконанням курсової роботи:

розкрити теоретичні засади аналізу економічного потенціалу підприємства;

провести огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу економічного потенціалу підприємства;

надати характеристику підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота;

провести загальний аналіз економічного потенціалу підприємства;

провести аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

розкрити проблеми методики аналізу економічного потенціалу та шляхи його оптимізації.

Предметом дослідження є економічний потенціал та фінансовий стан підприємства, методи оцінки та шляхи оптимізації їх показників.

Інформаційною основою дослідження є дані фінансової звітності ТОВ «ХХХ», нормативно-правова база, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання, інтернет-ресурси.

Для дослідження даної проблеми було використано наступні методи дослідження: аналіз, систематизація, узагальнення, методи економічного та математичного аналізу.

  Подібні статті по економіці

  Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
  Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

  Економічна діяльність
  Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

  Дослідження конкурентного середовища підприємства
  Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.