Меню сайту

Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу економічного потенціалу підприємства

У науковій літературі потенціал (від лат. potentia - можливість) визначається як здатність, достатня силоміць для прояву яких-небудь дій, якої-небудь діяльності; те, що існує в схованому виді (схована сила) і можепроявитися за певних умов. У філософській літературі вводиться поняття потенційності, під якою розуміється можливість, наявні сили, що можуть бути пущені в хід, використані.

Похідним від цих понять є поняття потенціалу, під яким розуміється ступінь потужності, прихованих можливостей у якому-небудь відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь.

В економічній літературі існують різні точки зору на категорію «економічний потенціал підприємства», що розрізняються підходами, глибиною, системністю й комплексністю розгляду проблеми.

Це пояснюється тим, що сутнісна характеристика економічного потенціалу стосовно до господарюючого суб'єкта докорінно міняється в умовах формування ринкових відносин: економічний потенціал конкретного підприємства в ринкових умовах не є абсолютною характеристикою: він істотно залежить від стану конкурентного середовища,конкурентоздатності галузі, стану макроекономіки .

Огляд нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються аналізу фінансового стану підприємства наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Огляд нормативної бази з питань аналізу економічного потенціалу підприємства

№ п/п

Джерело

Короткий зміст

Використання для аналізу фінансового стану підприємства

1.

«Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170

Ця Методика розроблена з метою визначення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, забезпечення єдності підходів при оцінці фінансово-господарського стану та ефективності управління суб'єктів державного сектору економіки України.

Методика визначає основні показники, які відображають фінансово-господарський стан підприємств, установлює порядок їх розрахунку за даними фінансової та податкової звітності, напрями перевірки діяльності підприємств з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, а також критерії оцінки ефективності управління підприємствами.

2.

«Методичні Рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» затверджено наказом Мінекономіки України від 19.01.2006р. № 14

Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

Використовується при аналізі фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств

3.

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» від 27.06.1997р. №81

Ця методика містить основні завдання, джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства, головні показники та алгоритми розрахунків для проведення аналізу динаміки валюти балансу та його структури, аналізу джерел власних коштів, аналізу структури кредиторської заборгованості, аналізу структури активів підприємства, аналізу власних оборотних засобів, аналізу структури оборотних засобів, аналізу витрат на виробництво, аналізу прибутковості підприємства, аналізу використання прибутковості, аналізу виробничо-господарської діяльності, аналізу стану та використання основних засобів, аналізу використання трудових ресурсів, аналізу об’єктів незавершеного будівництва, аналізу об’єктів соцкультпобуту та їх фінансового стану.

Методичні прийоми, форми аналітичних таблиць та вказівки даної методики використовуються для безпосереднього проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємства

4.

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» від 23.02.1998р. №22

Ця методика створена для забезпечення організаційної роботи, пов'язаної із залученням вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлення підприємств та організацій та містить основні посилання методу, принципову побудову алгоритму методу, алгоритм розрахунку показника інтегральної оцінки, порядок отримання вхідної інформації, показники оцінки майнового стану, фінансової стійкості (платоспроможності), ліквідності активів, ділової активності, прибутковості, ринкової активності інвестованого об’єкта, порядок формування масивів вхідної інформації для персонального комп’ютера.

Дана методика використовується для визначення аналізу фінансового стану підприємств, які можуть стати об’єктами інвестування

5.

Постанова правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000р. №279 із змінами

Це положення містить критерії класифікації кредитних операцій, оцінки фінансового стану позичальника, визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними, класифікація кредитного портфеля, критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів, порядок розрахунку резерву під кредитні ризики, вимоги щодо кредитної документації та звітності, порядок формування та використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями банків.

Згідно з цією постановою, банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та вартість застави в межах чинного законодавства.

6

«Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації», затверджено Мінфіном України, фондом держмайна України від 26.01.2001р. №49/121

Це Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації з метою встановлення єдиного порядку та основних методичних засад проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємств,що підлягають приватизації.

Це положення визначає етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства, алгоритми розрахунків фінансових показників.

7

«Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена наказом Мінфіна України 30.11.99р. №291

В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"Затверджене Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

9

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Розкриття таких статей Звіту про фінансові результати, як Дохід від реалізації та чистий прибуток, що є одними із показників фінансового стану підприємства

10

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" затверджене Наказом Мінфін України 31.03.99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

11

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92

П(С)БО 7 "Основні засоби" визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.

Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності

12

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 18.10.99 N 242

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи.

Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності

13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" затверджене Наказом Міністерства фінансів України 20.10.99 N 246

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності

14

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затверджене наказом Міністерства фінансів України 08.10.99 N 237

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

15

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 N 20

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності

16

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"затверджене наказом Міністерством Фінансів України 26.04.2000 N 91

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.