Меню сайту

Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства

В основі аналізу фінансового стану підприємства лежить дослідження його економічного потенціалу. У фінансовому аналізі економічний потенціал досліджується за двома аспектами: як сукупність майна, що перебуває у розпорядженні підприємства, та як загальна вартість джерел його фінансування (рис.2.1).

Рис. 2.1 Характеристика економічного потенціалу підприємства [34,с. 158]

Наявні ресурси підприємство розміщує у власних активах, які характеризують обсяг, склад і структуру його майнового потенціалу. Фінансовий потенціал визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування (пасивів) підприємства. Обґрунтованість розміщення фінансових ресурсів в активах є одним з основних принципів забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Загальну характеристику економічного потенціалу наведено у балансі підприємства, який дозволяє оцінити та проаналізувати як майновий, так і фінансовий аспекти досліджуваного об'єкта у їх взаємозалежності.

Актив балансу, який призначено для відображення майнового стану підприємства, можна розглядати, з одного боку, як характеристику складу та цільового використання ресурсів за об'єктами їх розміщення і характером участі у виробництві, а з іншого боку, як характеристику витрат, що утворились внаслідок здійснення фінансових операцій з метою отримання певного доходу.

Кожен з визначених підходів до аналізу активів підприємства дозволяє аналітику виділити і вирішити ряд окремих взаємопов'язаних завдань. Аналіз активів як складу майна, згрупованого за об'єктами розміщення коштів, дозволяє оцінити рівень ліквідності підприємства. Витратний підхід до аналізу майнового потенціалу спрямовано на визначення доходності активів. Оскільки поняття ліквідності та доходності активів є взаємопов'язаними, у дослідженні майнового потенціалу підприємства доцільно поєднувати обидва напрями аналізу. Загальна вартість майна визначається як підсумок активу балансу. [34, с.158]

В пасиві балансу підприємства відображаються джерела утворення його фінансових ресурсів. Загальна вартість пасивів підприємства визначається на основі балансу як сума його капіталу і зобов'язань. Майно (активи) підприємства і джерела його формування (пасиви) відображаються в балансі у вигляді залишків на відповідну дату. Економічний потенціал підприємства є складним об'єктом дослідження, отже, його аналіз передбачає класифікацію активів і пасивів за попередньо обраними і обгрунтованими класифікаційними ознаками.

Перший рівень класифікації активів у балансі здійснюється за ознакою їх участі в обороті. За цією ознакою активи розподілено на оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) з виділенням в окрему групу витрат майбутніх періодів. Поглиблене дослідження активів підприємства вимагає їх деталізації за ознаками цільового використання та ліквідності.

Класифікацію майна підприємства за ознаками участі в обороті та цільового використання наведено на рис. 2.2

За ступенем ліквідності розрізняють наступні групи активів:

група: абсолютно ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти);

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.