Меню сайту

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства

господарювання виробництво нововведення

Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і напрямів капіталовкладень. Ринкова економіка базується на пріоритеті економічної свободи людини, лібералізації її виробничої діяльності, передбачуваної державної економічної, бюджетної і грошової політики, посилення конкуренції між виробниками. Конкурентоспроможність продукції виробника стає чи не найважливішим критерієм його діяльності, оскільки вона забезпечує йому міцні позиції на ринку, стабільні доходи і прибутки. У свою чергу високий рівень конкурентоспроможності виробник може досягти лише постійними якісними змінами праці, технічних засобів виробництва, технологій, тобто оновлення виробництва і продукції. Стає очевидним, що ринок спонукає виробників здійснювати інновації задля збереження конкурентоспроможності їхньої продукції і послуг.

Економіка України й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних розробок. Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних результатів повинно здійснюватися на основі перетворення власних наукових розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності України.

Актуальність теми дослідження. Складні ринкові перетворення української економіки потребують подолання інноваційної інертності господарських суб’єктів усіх форм власності шляхом розвитку їх інноваційного потенціалу. Запроваджувана інноваційна модель розвитку економіки України ґрунтується передусім на стимулюванні розвитку інноваційних процесів.

Ринкові перетворення в економіці, освіті та інших сферах діяльності в Україні потребують інноваційного підходу, оскільки Україна належить до технологічно відсталих країн.

Об’єктом дослідження є розвиток інноваційних процесів на підприємстві за ринкових умов господарювання.

Предметом дослідження є комплекс теоретико-методологічних та прикладних питань щодо оцінки та фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства.

Мета роботи. Дослідити основні проблеми інноваційного розвитку в Україні на сучасному етапі та запропонувати напрямки активізації інноваційної діяльності, що дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва. Оцінити ефективність інноваційної діяльності підприємства та фінансові чинники розвитку інноваційної системи.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:

1) визначити сутність інноваційних процесів;

2) оцінити ефективність впровадження інновацій;

3) проаналізувати позитивні та негативні результати фінансової підтримки інновацій та їх державного регулювання на сучасному етапі.

4) зазначити пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні.

Вирішення поставлених завдань прямо залежить від структури роботи, яка включає в себе такі питання:

1) характеристика інноваційних процесів;

2) оцінювання ефективності нововведень;

3) фінансова підтримка інновацій;

4) державне регулювання інноваційної діяльності та пріоритетні напрями її розвитку.

  Подібні статті по економіці

  Товарне виробництво
  Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

  Економічний аналіз
  В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

  Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
  Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.