Меню сайту

Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного потенціалу підприємства

Послідовність аналізу економічного потенціалу визначається потребою поетапного розкриття економічної інформації відповідно до його мети і завдань, характеристику яких наведено в організаційно-інформаційній моделі.

Таблиця 2.2.

Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного потенціалу підприємства

1. Мета і завдання аналізу економічного потенціалу

1.1. Мета

1.2. Завдання

Метою аналізу економічного потенціалу підприємства є пошук шляхів і резервів зростання його ринкової вартості, поліпшення структури активів та пасивів і забезпечення на цій основі високої фінансової стійкості та плато-спроможності

- Оцінка структури активів і пасивів підприємства. - Аналіз динаміки активів і пасивів за складом і структурою. - Аналіз руху та ефективності використання активів підприємства - Аналіз джерел фінансування підприємства - Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства - Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу економічного потенціалу

2.1. Об'єкти

2.2. Суб'єкти

- Активи в цілому та за видами - Власний капітал в цілому та за видами - Позиковий капітал в цілому та за видами - Чинники, що спричинили зміну економічного потенціалу - Чинники, що вплинули на фінансову стійкість та платоспроможність - Чинники, що вплинули на рентабель-ність та ділову активність підприємства

- Вищі посадові особи підприємства - Економічні служби підприємства - Керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства - Власники та акціонери. - Зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу економічного потенціалу

3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік

3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

- Залишки та обороти з надходження і витрачання (використання) активів в цілому та за їх видами - Залишки та обороти з надходження і витрачання (вилучення) власного капіталу в цілому та за його видами - Залишки та обороти з надходження і погашення зобов'язань в цілому та за їх видами - Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Чистий прибуток підприємства - Абсолютні показники динаміки

- Відносні показники структури активів, власного капіталу та зобов'язань - Відносні показники динаміки активів, власного капіталу та зобов'язань - Відносні показники інтенсивності процесів (Коефіцієнти оборотів: з надходження і витрачання ресурсів; з утворення та вилучення власного капіталу; з утворення та погашення зобов'язань. Коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності. Коефіцієнти рентабельності та ділової активності)

4. Інформаційне забезпечення аналізу економічного потенціалу

4.1. Зовнішня інформація

4.2. Внутрішня інформація

- Правова - Нормативна - Довідкова

- Планова - Фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи

5.2. Економіко-математичні методи

- Групування - Порівняння - Розрахунок відносних показників - Розрахунок середніх показників - Деталізація - Елімінування

- Методи обробки динамічних рядів - Методи регресійно-кореляційного аналізу - Методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу економічного потенціалу

6.1. Узагальнення результатів

6.2. Реалізація результатів

- Систематизація інформації - Кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства -Кількісна оцінка потенційного збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства - Оцінка вірогідності прогнозованих показників - Розробка багатоваріантних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства у майбутньому періоді - Оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів

- Оцінка заходів щодо збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства з точки зору найбільшої відповідності фінансовій стратегії підприємства - Вибір оптимального варіанту заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства - Прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів - Доведення прийнятого рішення до виконавців - Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.