Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Головна умова ефективного функціонування підприємства в умовах ринкового середовища - стійкість його економіки. Для кожного господарюючого суб'єкта існує внутрішня, фінансова та загальна стійкість. Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий результат його діяльності. Фінансова стійкість досягається при стабільному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами та стійкому економічному зростанні. Загальна стійкість характеризується позитивним сальдо чистого грошового потоку (перевищенням позитивного грошового потоку над негативним).[36, с. 141]

Фінансова стійкість визначається раціональною забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами для ефективної діяльності в ринкових умовах. Вона характеризується системою абсолютних і відносних показників.

Абсолютні показники фінансової стійкості:

. Наявність власного оборотного капіталу (Кво) визначають як різницю власного капіталу підприємства (Кв) та суми необоротних активів (НА)

Кво=Кв - НА. ( 2.1 )

Нестача або зменшення суми власних оборотних засобів призводить до збільшення величини залученого капіталу і посилення фінансової залежності підприємства.

. Наявність перманентного капіталу, (Кп) визначають як суму власного оборотного капіталу та довгостроково залученого капіталу (Кз д)

Кп = Кво + Кзд. (2.2 )

. Загальна величина капітану для формування запасів і затрат (Ксум) визначають як суму перманентного капіталу та короткостроково залученого капіталу (Кзк)

Ксум = Кп + Кзк , або Ксум = Кво + Кзд + Кзк. (2.3 )

Визначаючи фінансовий стан підприємства на основі абсолютних показників, можна використати трикомпонентний показник:

де функцію визначають так:

Ŝ = [S1 (+Кво), S2 (+Кзд ), S3 (+ Кзк ) ], (2.4)

На основі даних показників визначають типи фінансової стійкості підприємства (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Типи фінансової стійкості підприємства [36, с.142]

Тип фінансової стійкості

Значення коефіцієнтів

Кво

Кзд

Кзк

Ŝ

Абсолютна стійкість

≥0

≥0

≥0

1,1,1

Нормальна стійкість

<0

≥0

≥0

0,1,1

Нестійкий фінансовий стан

<0

<0

≥0

0,0,1

Кризовий фінансовий стан

<0

<0

<0

0,0,0

Абсолютна і нормальна стійкість фінансового стану характеризується прибутковістю господарювання та відсутністю порушень фінансової дисципліни. Нестійкий фінансовий стан, пов'язаний з порушеннями платіжної дисципліни та зниженням рентабельності капіталу. Кризовий фінансовий стан свідчить про потенційну можливість банкрутства. [36, с.143]

Відносні показники фінансової стійкості - система коефіцієнтів, аналіз яких полягає в оцінках їх зміни проти теоретично обґрунтованого рівня (оптимального чи критичного) та у динаміці змін за попередні періоди. Основні відносні показники фінансової стійкості наведені у Додатку 1

Всі наведені показники визначаються як співвідношення окремих статей балансового звіту підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів базується на застосуванні системи критеріїв їх оцінки, які випливають з характеру та особливостей обчислення того чи іншого показника.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.