Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Головна умова ефективного функціонування підприємства в умовах ринкового середовища - стійкість його економіки. Для кожного господарюючого суб'єкта існує внутрішня, фінансова та загальна стійкість. Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий результат його діяльності. Фінансова стійкість досягається при стабільному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами та стійкому економічному зростанні. Загальна стійкість характеризується позитивним сальдо чистого грошового потоку (перевищенням позитивного грошового потоку над негативним).[36, с. 141]

Фінансова стійкість визначається раціональною забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами для ефективної діяльності в ринкових умовах. Вона характеризується системою абсолютних і відносних показників.

Абсолютні показники фінансової стійкості:

. Наявність власного оборотного капіталу (Кво) визначають як різницю власного капіталу підприємства (Кв) та суми необоротних активів (НА)

Кво=Кв - НА. ( 2.1 )

Нестача або зменшення суми власних оборотних засобів призводить до збільшення величини залученого капіталу і посилення фінансової залежності підприємства.

. Наявність перманентного капіталу, (Кп) визначають як суму власного оборотного капіталу та довгостроково залученого капіталу (Кз д)

Кп = Кво + Кзд. (2.2 )

. Загальна величина капітану для формування запасів і затрат (Ксум) визначають як суму перманентного капіталу та короткостроково залученого капіталу (Кзк)

Ксум = Кп + Кзк , або Ксум = Кво + Кзд + Кзк. (2.3 )

Визначаючи фінансовий стан підприємства на основі абсолютних показників, можна використати трикомпонентний показник:

де функцію визначають так:

Ŝ = [S1 (+Кво), S2 (+Кзд ), S3 (+ Кзк ) ], (2.4)

На основі даних показників визначають типи фінансової стійкості підприємства (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Типи фінансової стійкості підприємства [36, с.142]

Тип фінансової стійкості

Значення коефіцієнтів

Кво

Кзд

Кзк

Ŝ

Абсолютна стійкість

≥0

≥0

≥0

1,1,1

Нормальна стійкість

<0

≥0

≥0

0,1,1

Нестійкий фінансовий стан

<0

<0

≥0

0,0,1

Кризовий фінансовий стан

<0

<0

<0

0,0,0

Абсолютна і нормальна стійкість фінансового стану характеризується прибутковістю господарювання та відсутністю порушень фінансової дисципліни. Нестійкий фінансовий стан, пов'язаний з порушеннями платіжної дисципліни та зниженням рентабельності капіталу. Кризовий фінансовий стан свідчить про потенційну можливість банкрутства. [36, с.143]

Відносні показники фінансової стійкості - система коефіцієнтів, аналіз яких полягає в оцінках їх зміни проти теоретично обґрунтованого рівня (оптимального чи критичного) та у динаміці змін за попередні періоди. Основні відносні показники фінансової стійкості наведені у Додатку 1

Всі наведені показники визначаються як співвідношення окремих статей балансового звіту підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів базується на застосуванні системи критеріїв їх оцінки, які випливають з характеру та особливостей обчислення того чи іншого показника.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.