Меню сайту

Методика аналізу економічного потенціалу підприємства та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних техологій

Таким чином, для прибуткового функціонування окремих господарських суб'єктів господарювання, в процесі формування їх стратегічних переваг, необхідними умовами є вдосконалення методичних принципів формування та ефективного використання економічного потенціалу підприємств; розроблення підходів, які ґрунтуються на стратегічному управлінні витратами та матричній моделі грошових потоків, для виявлення організаційно-економічних передумов підвищення ефективності використання економічного потенціалу; а також застосування інтегрованої оцінки ефективності використання економічного потенціалу підприємств для об'єктивнішої характеристики їх діяльності.

Отже, алгоритм розрахунку економічного потенціалу підприємства залежить від кінцевої мети визначення (для управління поточним функціонуванням, для управління розвитком, для визначення вартості об’єкту).

При визначенні економічного потенціалу підприємства слід враховувати, що підприємство є невід’ємним елементом території і отримує додаткові властивості за рахунок ефекту синергії в процесі взаємодії з такими елементами території, як природні ресурси, населення, інфраструктура.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Підводячи підсумок по вище викладеному можна сказати, що фундаментальне значення категорії економічний потенціал підтверджується цілою низкою академічних досліджень. Разом з тим існують деякі розбіжності у трактуванні його змісту та набору складових елементів, що тільки зайвий раз підтверджує поступовий розвиток відповідного теоретичного напрямку. На даний час не розроблено чітких критеріїв оцінки економічного потенціалу. Вітчизняними та зарубіжними ченими розроблено ряд методик для кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу регіону та потенціалів нижчих організаційних рівнів, що є складовими економічного. Найкраще опрацьовані методики по визначенню потенціалу матеріальних ресурсів, трудового, інноваційного та інвестиційного потенціалів.

Широке трактування смислового змісту терміну потенціал дозволяє застосовувати його до різних галузей науки та діяльності людини залежно від того, про яку силу, запаси чи джерела йде мова. Це тлумачення містить в собі два аспекти: наявність ресурсів та цільову спрямованість їх використання. Тобто, розкриття поняття потенціал здійснено через філософські категорії можливість та дійсність, що відображує основні ступені розвитку предметів та явищ в бутті і мисленні. Визначаючи потенціал як володіння певним набором ресурсів, необхідних для нормального функціонування регіону автори, на наш погляд, фіксують лише ресурсозабезпеченість. Це визначення було історично виправдане в умовах, коли економічне зростання базувалось на екстенсивних чинниках. Трактування ж потенціалу як здатності ресурсів певного рівня системи виконувати поставлені цілі та задачі є характерним для інтенсивного шляху відтворення.

У загальному розумінні «потенціал» розглядається як засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області.

Економічний потенціал розглядається як сукупна здатність підприємств здійснювати виробничо-економічну діяльність, забезпечувати розвиток виробництва і споживання.

Економічний потенціал характеризується кількістю трудових ресурсів і якістю їх професійної підготовки, обсягом виробничих потужностей, наявністю транспортних засобів, ступенем розвитку невиробничої сфери, досягненням науки і техніки.

Економічний потенціал, на мій погляд, формується на основі інтеграції взаємозалежних елементів і являється функцією трьох аргументів: ресурсів підприємства, можливостей підприємства у зовнішньому середовищі, здібностей підприємства задіяти ресурси і можливості, що є у розпорядженні підприємства. Слід зазначити, що здібності підприємства задіяти у максимально можливому ступені його ресурси і можливості середовища функціонування, в значній мірі визначаються якістю менеджменту організації, його ефективністю.

Представлення економічного потенціалу підприємства як сукупності можливостей, засобів для досягнення різних цілей у визначений момент часу обумовлює необхідність розгляду його як багатофакторної системи. При цьому під системою розуміється сукупність природних і неприродних факторів, що знаходяться у визначених взаємозв'язках між собою й утворюють якісно нову цілісність у порівнянні з попереднім етапом розвитку. Цілісність є найважливішою властивістю будь-якої системи, що випливає з даного визначення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.