Меню сайту

Методика аналізу економічного потенціалу підприємства та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних техологій

Керівник _

Головний бухгалтер _

ТОВ «ХХХ»

БАЛАНС на 31 грудня 2009р.

 

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

660,7

2166,9

первісна вартість

031

810,5

2468,7

Знос

032

149,8

301,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

660,7

2166,9

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

148,7

184,6

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

361,6

274,6

готова продукція

130

179,8

318,4

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

139,2

103,2

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

40,6

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

11,2

33,8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

893,3

914,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

1554,0

3081,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

762,1

1101,1

 

Пайовий капітал

310

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

Інший додатковий капітал

330

 

Резервний капітал

340

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

73,3

285,6

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

 

Вилучений капітал

370

( )

( )

 

Усього за розділом I

380

835,4

1386,7

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

Інші забезпечення

410

 

Цільове фінансування

420

 

Усього за розділом II

430

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

440

180,6

648,5

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

Усього за розділом III

480

180,6

648,5

 

IV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банків

500

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

Векселі видані

520

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

500,3

912,4

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

 

з бюджетом

550

1,9

42,7

 

з позабюджетних платежів

560

 

зі страхування

570

0,4

2,9

 

з оплати праці

580

11,5

25,7

 

з учасниками

590

 

із внутрішніх розрахунків

600

23,9

62,6

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

Усього за розділом IV

620

538,0

1046,3

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

Баланс

640

1554,0

3081,5

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.