Меню сайту

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)

Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків товарами та послугами, падіння попиту та сукупність інших чинників ускладнюють діяльність підприємств, призводять до актуалізації проблеми ефективного управління. На сьогоднішній день забезпечення не тільки розвитку, але навіть збереження показників діяльності підприємств АПК на колишньому рівні надзвичайно складно без постановки мети, завдань, визначення методик і стратегій досягнення поставлених цілей. Формування організаційно-економічного механізму управління агропромисловим підприємством в даний час є одним з методів мобілізації його власних ресурсів і підвищення конкурентоспроможності. У сучасних умовах потрібен особливий підхід до формування, впровадження та оцінки ефективності механізму управління підприємством, оскільки питання розробки окремих методик формування механізму управління недостатньо досліджені.

Стратегічним завданням аграрної політики держави на сьогодні є формування агропромислового виробництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Нестійкість функціонування агропромислових підприємств в умовах недосконалої системи управління, а також використання підходів управління, заснованих на принципах, що не відповідають сьогоднішнім умовам, призводить до стагнації. В умовах ринкової економіки аграрний сектор виявляється найбільш схильним до випливу негативних факторів, нестабільності, що робить неминучим пряме державне регулювання АПК.

Виходячи з цього, актуальною проблемою економічної науки і практики господарювання постає формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством, а також створення інформаційної бази для його впровадження.

Представники сучасної школи менеджменту не тільки формують, але й постійно розвивають механізм управління підприємствами. Досить багато уваги питанням формування механізму управління приділено в працях вітчизняних і зарубіжних авторів.

У дослідженнях відображено різноманіття поглядів на сутність і необхідність формування механізму управління, його складових елементів і методів їх взаємодії. Слід зазначити, що, незважаючи на різноманітність публікацій з даної тематики, спостерігається відсутність цілісності уявлень про складові механізму управління підприємствами АПК. Сукупність наявних теоретичних підходів до інтерпретації поняття та складових елементів організаційно-економічного механізму управління не в повному обсязі враховують потреби практики управління агропромисловим підприємством.

Необхідність їх теоретичного та методичного дослідження, потреба в удосконаленні інструментарію вибору механізму, що відображає галузеву специфіку підприємства, практична значущість розв’язання цієї проблеми для агропромислових підприємств, функціонуючих в умовах нестабільності ринку, жорсткого конкурентного середовища і зумовили вибір теми дослідження, визначили її мету та завдання.

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних основ і практичних аспектів формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством, його елементів, розробка практичних рекомендацій щодо їх впровадження на підприємствах в сучасних умовах.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань:

дослідити сутність і структуру соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством;

проаналізувати фактори, що впливають на формування соціально-економічного механізму управління підприємством;

систематизувати основні методи оцінки ефективності управління підприємством і оцінити їх роль у формуванні механізму управління;

оцінити стан та сучасні тенденції розвитку Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»;

провести діагностику ефективності управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»;

розробити рекомендації щодо удосконалення соціально-економічного механізму управління.

Об’єктом дослідження є процес формування соціально-економічних відносин, що виникають у процесі управління агропромисловим підприємством.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством на прикладі Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль».

Теоретичною і методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, роботи вітчизняних і зарубіжних економістів з питань загальної теорії та практики управління, аналізу господарської діяльності, дослідження в галузі формування механізму управління, використання та впровадження інформаційних систем, передовий досвід і результати фундаментальних і прикладних досліджень вчених-аграріїв.

Інформаційною базою дослідження є матеріали статистичні дані Державного комітету статистики України, аналітичні матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, фінансова звітність Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль».

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони доведені до рівня методичних та практичних пропозицій щодо обґрунтованого вибору й удосконалення соціально-економічного механізму управління агропромисловим підприємством.

Запропонований соціально-економічний механізм управління дозволяє забезпечити роботу підрозділів як єдиного цілого, спрямовуючи їх діяльність на досягнення загальних цілей і надаючи необхідний рівень самостійності в прийнятті управлінських рішень для більш ефективної взаємодії як з внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем.

Дипломна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

  Подібні статті по економіці

  Господарський механізм
  Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

  Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
  Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

  Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
  У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.