Меню сайту

Методика аналізу економічного потенціалу підприємства та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних техологій

. Формування нового носія та його властивостей частіше за все пов’язано з витратами на нове будівництво, яке забезпечує найсучасніші показники з експлуатації. Формування потрібних властивостей на існуючому носії (реформування) пов’язано, як правило, з витратами на реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, що потребує менших фінансових ресурсів, але й не завжди забезпечує втілення нових технологій на усіх ланках виробництва комплексно.

На території України до перелічених об’єктивних обмежень можна додати обмеження, обумовлені неузгодженістю окремих законодавчих актів, які регулюють формування, реформування та використання окремих видів природних ресурсів, відсутність належного контролю за виконанням чинного законодавства та неефективність системи покарань за його порушення.

Ефективне використання економічного потенціалу підприємств вимагає формулювання чіткої методики оцінки цього процесу. На Рис.3.1. наведено комплексний підхід до оцінки ефективності економічного потенціалу .

Рис. 3.1. «Система оцінки ефективності економічного потенціалу підприємств»

Даний підхід включає аналіз використання виробничого потенціалу для висновку щодо максимально можливого випуску продукції; ринкового потенціалу для визначення максимально можливого обсягу реалізації; прогноз майбутніх грошових потоків та їх дисконтування для визначення максимальних прибутків у майбутньому.

Розроблення послідовних етапів і подальша реалізація процесу формування стратегічного потенціалу припускає проведення низки попередніх організаційних заходів, зокрема:

● аналіз основних виробничо-господарських процесів, що протікають на підприємстві на цей момент на всіх функціональних напрямах;

● визначення стратегічних напрямів і подальша розроблення стратегії розвитку підприємства відповідно до певної довгострокової мети його функціонування;

● збір, аналіз і обробка інформаційних потоків, що поступають зі всього контуру системи маркетингу з метою формування системи інформаційного супроводу процесу формування стратегічного потенціалу підприємства.

Виходячи зі структури потенціалу. можна виділити два напрями розвитку підприємства:

● кількісний (оперативний) розвиток - розширення і більш ефективне використання виробничого потенціалу підприємства (результат - зростання обсягу виробництва і реалізації продукції);

● якісний (стратегічний) розвиток - активізація використання елементів стратегічного потенціалу, досягнення якісно нового стану підприємства (результат-досягнення конкурентних переваг на довгострокову перспективу).

Відповідно до напряму розвитку потенціалу підприємства необхідно здійснити і градацію чинників зростання з метою їхнього подальшого управління (рис. 3.2).

Рис. 3.2. «Система чинників розвитку економічного потенціалу підприємства»

Розроблення принципів формування стратегії реалізації пріоритетних напрямів розвитку підприємств дає змогу визначати основні вимоги до розробки і реалізації стратегії адекватного реагування підприємства на надходження різного роду обурень, викликаних дією дестабілізуючих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на процес формування і реалізації пріоритетів.

Процес формування стратегії реалізації пріоритетних напрямків розвитку підприємств є певною послідовністю управлінських дій, що розробляються, спрямованих на максимально ефективне виконання вимог, що пред'являються до системи пріоритетів, що реалізовується.

На різних етапах формування і подальшої реалізації системи пріоритетів у розвитку підприємства виникає необхідність рішення задачі визначення оптимального варіанту з безліччю допустимих управлінських рішень, що задовольняють вимогам, які пред'являються системою. При такому поставлені питання завдання визначення оптимального варіанту підприємств полягає в розробленні адаптивної структури системи пріоритетів, що дає змогу адекватно реагувати на нестабільність і непередбачуваність зовнішнього середовища і обурення, що надходять у систему. Саме від ступеня оптимальності і ефективності сформованої стратегії реалізації пріоритетних напрямків розвитку підприємств залежно від вибраних методів досягнення поставлених завдань залежить ступінь локалізації негативних дій чинників на систему пріоритетів, що реалізовується.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.