Меню сайту

Методика аналізу економічного потенціалу підприємства та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних техологій

На сьогоднішній день економічний потенціал формується під впливом розвитку ринкових відносин, зародження конкуренції, прискорення розвитку науково-технічного прогресу, збільшення ролі інформації, росту продуктивного використання сукупної робочої сили, підвищення рівня організації і управління виробництвом, поліпшення використання виробничих фондів, ощадливого й ефективного використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, соціального і культурного розвитку, застосування маркетингових досліджень. Вплив цих факторів на економічний потенціал підприємства має істотні відмінності. Кожний з них спочатку впливає не на весь економічний потенціал у цілому, а на його окремі внутрішні складові елементи. Тобто економічний потенціал підприємства формується як інтегрований підсумок виробничих можливостей усіх його внутрішніх складових елементів.

економічний потенціал прибутковість інформаційний

Додаток 1. Система показників фінансової стійкості підприємства

Таблиця Д.1.1

Система показників фінансової стійкості підприємства [34, с.167-168]

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Умовне позначення

1. Коефіцієнт автономії(Кавт) 2. Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (К МУЛЬТ) 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) 4. Коефіцієнт фінансового лівериджу (КФЛ) 5. Коефіцієнт загальної заборгованості (Кзз) 6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу (Кдз) 7.Коефіцієнт маневрування (Кман) 8. Коефіцієнт частки власного капіталу в оборотних активах (К вок) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу(Кспк) 10.Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (КСпвк) 11 .Коефіцієнт структури довгострокових вкладень (Ксдз) 12.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів (К РВ) 13.Коефіцієнт накопиченої амортизації (К НА) Кавт =

К МУЛЬТ =

К фс =

КФЛ =

Кзз =

Кдз =

Кман =

К вок =

Кспк =

КСпвк =

Ксдз =

К РВ =

К НА = К- власний капітал

ВБ - валюта балансу

З - зобов'язання

ДЗ - довгострокові зобов'язання

ВОК - власний оборотний капітал

ОА - оборотні активи

НА - необоротні активи

ОЗЗАЛ - основні засоби за залишковою вартістю

ОЗПЕРВ - основні засоби за первісною вартістю

ЗОЗ - знос основних засобів

Додаток 2. Система показників ділової активності підприємства

Таблиця Д.2.1

Система показників ділової активності підприємства, % [бар с177]

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Умовне позначення

1. Коефіцієнт навантаження економічного потенціалу (Кнеп) 2.Коефіцієнт навантаження необоротних активів (Кнна) 3. Коефіцієнт навантаження основних засобів (коефіцієнт ондовіддачі) (Кноз) 4. Коефіцієнт оборотності оборотних активів(Кооа) 5. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів і витрат (Козв) 6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та коштів у розрахунках (Кодр) 7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Кок) 8. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості(Копз) 9. Тривалість операційного циклу(ТОЦ), днів 10.Тривалість фінансового циклу (ТФЦ),днів Кнеп =

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.