Меню сайту

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України

Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формами й виробничими відносинами до іншої, що відрізняється принципово іншими системними рисами. Рух до цілісності здійснюється на основі структурно-інституціональних перетворень, що забезпечують стабілізацію економіки й економічне зростання. Успішне розв’язання проблеми структурної переорієнтації економіки України в соціальному напрямі потребує радикальної перебудови житлового сектору економіки. Він є важливою складовою виробничого потенціалу будь-якої країни, чинником її економічного зростання, з одного боку, і базою підвищення рівня життя людей, їх добробуту - з іншого. Тому вельми актуальною в перехідний період є житлова проблема, політика, скерована на її розв‘язання. Причому така політика повинна посідати провідне місце в загальній економічній політиці країни. Адже, як переконує європейський досвід, зростання житлового будівництва є першим показником виходу з кризи, а його згортання - першим показником депресії, оскільки в житловій сфері реалізується близько 30% відтворюваного національного багатства. Формування сучасного розвиненого ринку у нашій країні передбачає створення повноцінного ринку житла, адекватного механізму, що забезпечує рух такого специфічного товару, яким є житло. Сучасний рівень досліджень проблем переходу командної економіки в ринкову, у тому числі у такій важливій сфері господарювання, як житлова, не відповідає вимогам практики, зокрема в Україні. Відсутність цілісної теорії перехідного періоду, недосконалість методології її розробки, специфічність трансформаційного процесу в нашій країні значною мірою є причиною економічної кризи, у тому числі у житловому секторі. Недооцінка останнього сприяє посиленню структурних спотворень в економіці країни, погіршує стан забезпечення житлом, призводить до загострення всіх соціальних суперечностей і в кінцевому підсумку робить неефективною державну економічну політику, спрямовану на побудову нового суспільного устрою. Розв‘язання складних економічних, соціальних і політичних завдань в Україні сьогодні значною мірою залежить від рівня розвитку теорії і методології становлення ринкових відносин, у тому числі у житловій сфері. Необхідність ринкового реформування економічних відносин у житловій сфері вимагає кардинального перегляду всієї системи поглядів на теорію і практику формування і задоволення потреб у житлі. У зв'язку із цим особливу актуальність здобуває теоретичне осмислення ролі ринку житла в економічній системі як умови економічного розвитку, особливо внаслідок відтворення населення й матеріальних благ, а так само економічних відносин, що виникають навколо житла як соціально-економічного блага в умовах перехідної економіки.

Слід зазначити, що значний внесок у розвиток теоретичних проблем функціонування ринку житла та тенденцій розвитку будівельної галузі належить українським та зарубіжним вченим. Аналіз сучасних підходів до ринку житла здійснювався на основі вивчення: по-перше, питань дослідження основних тенденцій і закономірностей розвитку ринку житла у країнах з розвиненою ринковою економікою, розглянутих у роботах Е. Блекбері, Р. Вона, Д. Гарднера, Дж. Кейдена, М. Синклера, М. Фуллера, М. Тахванайнена, М. Шей; по-друге, теоретичних узагальнень проблем будівельного ринку, що характерні для економіки перехідного періоду. Так, ринковий механізм функціонування житлової сфери, факторні залежності на ринку житла досліджуються в рамках неокласичної економічної теорії Д. Деніелом, Г. Менк’ю, Г. Поляковським, Р. Страйком, проблеми інституціональної неефективності житлової сфери досліджені Е. де Сото, О. Бессоновою, прибутковість житлового інвестування вивчена Д. Фрідманом, Н. Ордуеєм, С. Хадсоном-Вільсоном, роль житлової сфери у функціонуванні планової економіки вивчена С. Шаталіним, особливості функціонування ринку житла в перехідній економіці проаналізовані Є. Гайдаром, Л. Батуріним, Л. Рудою; механізм взаємодії попиту та пропозиції на ринку житла досліджений Т. Белкіною, Н. Калініною, Н. Ноздріною; розвиток кредитно-фінансових механізмів ринку житла розглядається С. Печатніковою, І. Караваєвою, В. Кудрявцевим, В. Остапенко, Г. Циліною. Серед українських авторів виділимо праці А. Беркута, В. Гусакова, А. Дроня, П. Єщенка, В. Кукси, Л. Муляра, В. Нечаєва, В. Присяжнюка, М. Руля, О. Чечелюка.

При всій значущості доробку названих авторів і певному рівні опрацювання проблеми поки що відсутні фундаментальні розробки, які б розкрили механізм формування ринку житла в трансформаційних економіках. Розробка вказаної проблеми сприятиме удосконаленню економічної політики у житловій сфері, що й зумовлює актуальність обраної для дипломної роботи теми дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в аналізі особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України, визначенні соціально-економічної суті ринку житла, виявленні основних напрямів та шляхів формування його структурних елементів в умовах перехідної економіки України.

Для досягнення цієї мети було визначено такі основні завдання:

розглянути теоретичні засади функціонування будівельної індустрії в ринковій економіці;

проаналізувати державне регулювання будівельної індустрії;

дослідити особливості формування та оцінити сучасний стан ринку житлової нерухомості в Україні;

розглянути основні проблемні аспекти розвитку українського ринку житла;

визначити концептуальні напрямки оптимізації державного регулювання будівельної індустрії в Україні.

Об‘єктом дослідження є умови і основні напрями функціонування будівельної індустрії в перехідний період.

Предметом дослідження є загальні закономірності та специфічні особливості становлення та розвитку будівельної індустрії в Україні.

Теоретико-методологічну основу даного дослідження становлять фундаментальні концепції, представлені в працях вітчизняних і зарубіжних учених, що реалізують політико-економічний, інституціональний, кейнсіанський і неокласичний підходи до аналізу ринку житла, процесів заощадження й інвестування, державного регулювання житлової сфери. У процесі дослідження були використані положення загальної теорії ринку, теорії перехідної економіки, інституціональної економіки, економіки суспільного сектора, економіки міста, теорії добробуту.

У роботі застосовувалась сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та підходів, що забезпечує обґрунтованість і достовірність одержаних результатів дослідження.

Зокрема, структурно-функціональний підхід застосовувався при аналізі структури ринку житла.

Метод якісного аналізу використовувався при визначенні сучасних тенденцій розвитку окремих секторів ринку житла, закономірностей його інституціоналізації.

Економіко-правовий синтез став основою для формулювання умов ефективного функціонування ринку житла.

За допомогою статистичного і кількісного аналізу досліджувались масштаби розвитку окремих секторів ринку житла.

Інформаційну базу дослідження складають статистична інформація Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Українсько-європейського консультативного центру (UEPLAC), матеріали Державного комітету по земельних ресурсах України, первинні дані ХК “Київміськбуд”, акціонерно-комерційного банку “Аркада” та ріелторських фірм, матеріали міжнародної статистики, опубліковані Європейською статистичною комісією, Європейською іпотечною федерацією, Світовим банком. Нормативну основу дослідження становлять законодавчі акти й інші офіційні документи державних органів України, регіональні й відомчі нормативні акти.

  Подібні статті по економіці

  Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
  В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

  Інноваційні напрями регіонального розвитку
  У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

  Аналіз використання робочої сили та робочого часу на сільськогосподарському виробництві та розробка заходів щодо підвищення ефективності
  Трудові ресурси - сукупність здатних до праці людей, становлять основний елемент продуктивних сил суспільства, характеризуються потенційною масою живої праці, що в даний період є в наяв ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.