Меню сайту

Концепція розвитку будівельної індустрії в умовах євроінтеграції економіки України

Перспективи подальшого розвитку будівельної галузі - в подальшому розвитку економіки нашої держави. Будівельна галузь набирає поступове і стабільне зростання: почала отримувати замовлення, які з кожним роком зростають в середньому на 20-25 відсотків. Якщо років три тому певні будівельні новинки можна було побачити лише в Києві, то сьогодні вони є в багатьох інших містах. На сучасному етапі головне - підтримати їх, вивести галузь на рівень сучасних вимог.

Житлове будівництво є основою розвитку галузі України на нинішньому етапі. Хоча дедалі частіше надходять замовлення на реконструкцію металургійних комбінатів, спорудження хімічних об’єктів тощо, галузь нині тримається в основному на житловому будівництві. Це дає нам можливість заробляти кошти, інвестувати їх в оновлення матеріально-технічної бази і, головне, працювати, не втрачати кваліфікацію. Щоб у всеозброєнні зустріти піднесення промислового будівництва, яке вже розпочалося в країні.

Отже, перспективи розвитку будівельного комплексу пов’язані з вирішенням таких проблем:

активного впровадження різних форм власності;

застосування сучасних будівельних технологій;

підвищення технічного рівня на підприємствах усіх ланок комплексу;

збільшення потужності будівельної ланки та підвищення її конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку будівельних послуг;

активного розширення сировинної бази комплексу за рахунок використання величезних обсягів відходів промислового виробництва;

більш ефективного узгодження військового будівництва зі схемами розвитку і розміщення продуктивних сил та районного планування відповідних територій;

зниження техногенного навантаження на природне середовище та забруднення його компонентів [12;254].

Промисловість будівельних матеріалів досить рівномірно розміщена на території України.

У перспективі розвиток галузей промисловості будівельних матеріалів пов’язаний із реконструкцією технічної бази, подальшим впровадженням механізації та автоматизації технологічних процесів, розширенням випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів, легких та економічних великомірних конструкцій і виробів поліпшеної якості. Важливим напрямом є комплексне використання сировини.

Отже, Україна сьогодні має значний потенціал будівельного комплексу. Головне завдання - ефективне використання його потужностей.

Відповідно до Концепції стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року, серед основних напрямків та перспектив слід зазначити наступні [20;3].

. Розвиток науково-технічного прогресу й інноваційної діяльності в будівництві повинен забезпечити підвищення якості будівельної продукції, досягнення високих споживчих характеристик будинків і споруд, їхньої надійності, безпеки, функціональної й естетичної комфортності та експлуатаційної екологічності, перетворення архітектурно-будівельного середовища життєдіяльності людини та її подальший розвиток до рівня, який відповідає сучасним досягненням соціально благополучних і технічно розвинених країн.

Для реалізації цих завдань необхідно:

створення наукомістких технологій, які забезпечують ефективне використання сировинних ресурсів на базі фундаментальних і прикладних наукових досліджень з використанням пріоритетних технічних рішень, досягнень у галузі біотехнології, лазерної, радіаційної, плазмової технології, хімії, машинобудування, інформаційних технологій;

створення конкурентоспроможних за якістю і ціною типів будинків, матеріалів і виробів з урахуванням вимог безпеки, ергономіки, гігієни й ін.;

вироблення науково обґрунтованих рекомендацій із стратегічних цілей науково-технічної політики, пріоритетних напрямів науки і техніки й ефективних механізмів їхньої реалізації;

удосконалення економічного механізму підвищення ефективності роботи галузей будівельного комплексу шляхом розробки й упровадження на рівні підприємств, будівельних організацій і компаній систем стратегічного планування, маркетингу і фінансового менеджменту;

розробка й реалізація програм структурної перебудови галузей будівництва та його матеріально-технічної бази в розрізі регіонів;

розробка і впровадження на всіх рівнях функціонування будівельного комплексу локальних і глобальних інформаційних баз даних і мереж, які забезпечують формування і вихід на товарні ринки, в тому числі на регіональному і міжнародному рівні, ринки послуг та інновацій у будівельному комплексі; інформаційно-аналітичний супровід із питань ціноутворення, напрямів науково-технічного прогресу, доступу до ринків капіталів і трудових ресурсів;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Принципова структура інститутів, що управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислове розвинутих країнах, і в краї ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.