Меню сайту

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)

Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця оцінка сприяє своєчасному виявленню слабких місць в діяльності підприємства та пошуку перспективних напрямків забезпечення ефективної підприємницької діяльності.

Актуальність комерційної діяльності в наш час із кожним днем зростає. Це пов'язане з великим ступенем ризику при прийнятті комерційних рішень, особливо для підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельні операції.

Ключовою відмінністю монопольного становища на ринку від становища конкурентних фірм є те, що крива попиту на продукцію монополіста співпадає з кривою ринкового попиту. Відповідно, монополіст, змінюючи обсяги виробництва, вибирає ту точку кривої попиту, яка дасть йому максимальний прибуток. Саме тому вивчення удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста є актуальним.

В умовах ринкової моделі економіки у підприємств є можливість самостійно планувати основні напрямки та умови своєї діяльності, визначати організаційні форми управління, обирати вид господарської діяльності, розпоряджатися трудовими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами, обирати собі ділових партнерів, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Підприємство виконує головні виробничі функції в економіці як окремого регіону, так і країни загалом, на рівні підприємства створюється потрібна суспільству продукція, виконуються необхідні послуги, грамотна організація комерційної діяльності дозволяє підприємству бути чимось більшим, ніж сумою його окремих компонентів - капіталу й співробітників, тому дослідження вище перерахованих питань є найбільш важливими для підприємств, а обрана мною тема роботи являється актуальною.

Практична значущість одержаних результатів - визначення економічного ефекту, що спричиняється через застосування оптимізації виробництва шляхом введення технічного переобладнання та організаційних методів для удосконалення комерційної діяльності.

Мета даної роботи полягає у теоретичному дослідженні з позицій сучасної економічної науки, вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, передового досвіду роботи підприємства відповідної галузі, аналіз економічного і фінансового стану об'єкта дослідження (галузі, корпорації, підприємства) за певний період, виявлення динаміки зміни економічних і фінансових показників, тенденції на перспективу і проблем, поглиблення знань з питань збуту, постачання продукції, та оптимізації виробництва в процесі комерційної діяльності на ВАТ «ЕК «Херсонобленерго», направлених на зміни в організації і комерційної діяльності підприємства, та пропозицій щодо зміні законодавчої бази для удосконалення діяльності підприємства.

Завдання даної роботи полягає в вивченні теоретичних та методичних матеріалів, аналіз та порівняння економічних показників, з метою оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства, вивчити поняття комерційної діяльності, розкрити сутність та завдання комерційної діяльності підприємства, а саме:

систематизація, закріплення та розширення знань із дисциплін циклу природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки на підприємстві;

підтвердження рівня засвоєння теоретичних знань та спеціальної практичної підготовки;

з'ясування ступеня підготовленості студента до самостійної роботи на підприємствах різних галузей господарства України в сучасних умовах;

розвиток навичок самостійної роботи, комплексне оволодіння студентом методикою дослідження, пов'язаного з темою роботи;

виявлення схильності до аналізу і самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження;

виховання самостійності як риси особистості;

виявлення умінь застосовувати загальнотеоретичні й спеціальні знання для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення певного напряму діяльності організації.

Предметом дослідження є комерційна діяльність аналізованого підприємства й способи аналізу й поліпшення її діяльності.

Об’єктом дослідження вибрано ВАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», м. Херсон.

В роботі застосовані економіко-математичні методи, якісний та кількісний аналіз діяльності підприємства з відповідними висновками відносно отриманих результатів.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації, монографії провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як: Б.А. Райзберг, Л.В. Балабанов, Г. Є. Мошек, А. В. Бусигіна, Ф. А. Крутиков, Ф.Г. Панкратов, Т.К.Серьогіна, Л.В. Осипова, І.М. Синяєва, Ю.В.Пашкус і О.В.Місько - практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ВАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

  Подібні статті по економіці

  Формування та використання виробничої потужності підприємства
  В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

  Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
  Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

  Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
  Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.